Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2005/06:So697 av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp)

av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2006 5 000 000 kr utöver vad regeringen har föreslagit.1

 2. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2007 och 2008 som riktlinje för regeringens budgetarbete med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag.

  UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  2007

  +2 000 000 kr

  2008

  +2 000 000 kr1

 3. Riksdagen anvisar för 2006 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning.

  Anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer
  med funktionshinder

  +2 000 000 kr

  Anslag 16:10 Handikappombudsmannen

  +3 000 000 kr

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjd nivå för anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder för 2007 och 2008.

1Yrkandena 1 och 2 hänvisade till FiU.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ågrenska stiftelsen

Ågrenska stiftelsen bedriver verksamhet för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser samt deras familjer. Verksamheten har tidigare finansierats med medel från Arvsfondsdelegationen. Dessa har nu upphört, varför vi anser att 2 000 000 kr per år bör tillföras för att säkra stiftelsens värdefulla verksamhet.

Anslaget 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder bör därför ökas med 2 000 000 kr 2006. Denna höjning bör vara bestående under åren 2007 och 2008. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Handikappombudsmannen

Handikappombudsmannen har, liksom övriga ombudsmän, fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering. För att säkerställa att arbetet kan bedrivas med full kraft, bör anslaget 16:10 Handikappombudsmannen ökas med 3 000 000 kr för 2006.

Stockholm den 5 oktober 2005

Catherine Persson (s)

Ingrid Burman (v)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)