Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:4

Tandvårdsförmåner

7 069 781

+2 250 000

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

9 257 886

+1 990 000

1:8

Bidrag till psykiatri

2 160 393

+1 500 000

1:11

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

2 900 000

−2 900 000

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

749 351

+400 000

6:1

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

95 629

+85 000

Summa

84 167 142

+3 325 000


Anslag 1:4 Tandvårdsförmåner

Det nya förslaget för högkostnadsskydd innebär att alla kostnader över 2000 kronor subventioneras fullt ut. Detta gäller de kostnader den enskilde har under en tolv­månadersperiod. Förslaget innebär ett avskaffande av det nuvarande systemet där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3000 och 15000 kronor och 85 procent från 15000 kronor och uppåt. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget, det vill säga bidraget för kostnader under det nya högkostnadstaket på 2000 kronor.

Systemet med en referensprislista behöver reformeras. Vänsterpartiet föreslår att de vanligaste behandlingarna får en bindande nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta, oavsett vårdgivare. Reformen skulle även i många fall ge billigare tandvård. Detta eftersom den nationella taxan i praktiken skulle innebära ett tak för de priser som vårdgivaren sätter. Kostnaden enligt en statisk beräkning för båda förslagen är 4,5 miljarder kronor år 2021 och 2022. Första året beräknas kostnaderna för förslagen vara 2250 miljoner kronor. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 2250 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Välfärden lider idag av personalbrist som beräknas öka än mer över tid. För att garantera en fungerande välfärd i hela landet föreslår Vänsterpartiet en utbildnings­satsning för säkrad personalförsörjning som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning (se nedan). Utöver det bygger Vänsterpartiet ut tillgången till akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. För det ändamålet tillförs anslaget 600 miljoner kronor årligen. Vänsterpartiets förslag ersätter regeringens budgetförslag om att anslå 500 miljoner kronor för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Centralt för att klara vårdens arbetskraftsbrist är att de anställda har bra arbetsvillkor och inflytande över sitt arbete. Det krävs riktade insatser för att förstärka personalens villkor inom hälso- och sjukvården. Vänsterpartiet vill därför bygga vidare på den satsning på förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor som vi fick igenom i budgetsamarbetet under förra mandatperioden. Vi avsätter 2miljarder kronor per år för detta ändamål.

Vänsterpartiet vill satsa 100 miljoner kronor per år för att ha uppsökande arbete i socialt utsatta områden. Detta för att kunna uppsöka och erbjuda människor som annars inte nås hälsoundersökningar, inte minst kvinnor med kort utbildning. För att kunna kartlägga effekten av undersökningarna och hitta en systematik i det uppsökande arbetet vill vi starta försöksprojekt på 10 orter under ett år för att sedan växla upp arbetet. Det är även viktigt att det i dessa områden ska finnas familjecentraler.

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att ge privata företag som hyr in personal momskompensation och minskar därmed anslaget med 210 miljoner kronor.

Sammantaget tillför Vänsterpartiet anslaget 1990 miljoner kronor mer jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:8 Bidrag till psykiatri

Den psykiatriska vården behöver stärkas på bred front. Det gäller inom primärvården, den öppna och slutna psykiatrivården, barn och ungdom, samsjuklighet samt själv­mordsprevention. Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vänsterpartiet föreslår en öronmärkt satsning på anställningar av vårdpersonal med psykologisk kompetens på vårdcentraler.

Vänsterpartiet anslår därmed 1,5 miljarder kronor mer jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till anslag som innehåller prestationsbundna insatser för att korta vårdköer. Detta är en uppföljning av den så kallade kömiljarden. Regeringen föreslår 2,9 miljarder kronor för år 2020 och för år 2021 och 2022 vardera 3miljarder kronor. Detta enligt M/KD-reservationen i finansutskottet i december 2018. Vänsterpartiet har istället förslag om ökad personaltäthet och att förstärka kompetens­utveckling samt att ge ökat utrymme för bättre arbetsvillkor för vårdpersonal. Detta är det centrala i att minska vårdköerna enligt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har även förslag om att stärka vården i de regioner som är mest glesbefolkade, vilket ger bättre förutsättningar för att korta vårdköer där. Vänsterpartiet minskar därmed anslaget med 2,9 miljarder kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Vänsterpartiet föreslår att avgiftsfri simskola för sexåringar anslås 200 miljoner kronor. Detta enligt tidigare modell. Vänsterpartiet föreslår också att det för avgiftsfria sommar- och andra lovaktiviteter anslås 200 miljoner kronor. Detta som fortsättning på tidigare specialdestinerade anslag till kommunsektorn. Sammantaget tillför Vänsterpartiet anslaget 400 miljoner kronor mer än regeringen 2020.

Anslag 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Strategin från 2016 har inte gett tillräcklig effekt ännu. Att arbeta förebyggande kräver långsiktiga strategier. Det arbete som har påbörjats och de evidensbaserade metoder som har tagits fram inom ANDT-området behöver utvecklas. Vänsterpartiet föreslår ett förstärkt arbete och anslår 85 miljoner kronor extra för de tre kommande åren.

Förslag på området som redovisas på utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Avgiftsfria läkemedel för personer över 80 år

Det högkostnadsskydd som finns idag innebär att läkemedelskostnaderna kan uppgå till 2300 kronor under en 12-månadersperiod. Vi föreslår att avgiftsfria läkemedel införs för alla personer över 80 år. Vänsterpartiet anslår 960 miljoner kronor för år 2020, 1000 miljoner kronor för år 2021 och 1050 miljoner kronor för år 2022.

Utbildning av barnombud

Föreningen Maskrosbarn erbjuder barnombud till offentliga myndigheter; vissa kommuner och regioner gör också egna program och insatser.

Vänsterpartiet föreslår en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten om innehåll i en ny utbildningsmodell av barnombud med hög kvalitet. Vänsterpartiet föreslår 100, 150 respektive 200 miljoner kronor för de tre kommande åren.

Utbilda kommunal personal för att upptäcka våldsutsatta kvinnor

Förbättra utbildningen av personal, främst i socialtjänsten, för att upptäcka och mot­verka våld mot kvinnor. NCK i Uppsala har en webbaserad utbildning som en del kommuner använder. Men det behövs en tillräckligt god utbildning samt tid och kontinuerlig sådan i kommuner och i andra myndigheter som är berörda. En förstärkt utbildning och genomförandestrategi behövs. Detta genom en överenskommelse med SKL och statlig medfinansiering. Vänsterpartiet anslår 100 miljoner kronor per år för detta ändamål.

Förstärk försörjningsstöd

Vänsterpartiet vill införa en extra utbetalning om 2000 kr till dem som långvarigt mottagit försörjningsstöd, dvs. i 10 månader eller mer. Den extra utbetalningen ska göras inför jul. Anslaget tillförs därmed 190 miljoner kronor mer årligen.

Utbildningssatsning för säkrad personalförsörjning

Välfärden lider idag av personalbrist som beräknas öka än mer över tid. För att garantera en fungerande välfärd i hela landet föreslår Vänsterpartiet en utbildnings­satsning för säkrad personalförsörjning som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning. Utöver det bygger Vänsterpartiet ut tillgången till akademisk specialist­tjänstgöring för sjuksköterskor. Satsningen finansieras helt med statliga medel, omfattar en tioårsperiod och uppgår till en total kostnad om 50 miljarder kronor. För 2020 avsätts 1,6 miljarder kronor för att sedan utökas till 3,6 miljarder kronor 2021 och 5,6 miljarder kronor 2022 och framåt. Satsningen räcker till att utbilda minst 10000 lärare, förskol­lärare, sjuksköterskor, socionomer eller annat akademiskt bristyrke inom välfärden samt minst 15000 undersköterskor, omkring 1000 barnmorskor och ca 3000 specialist­sjuksköterskor.

Satsning äldreomsorgen

När man blir äldre ska man mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Vänsterpartiet vill därför satsa 3,5 miljarder kronor extra på äldreomsorgen årligen. För bättre äldreboenden avsätts 500 miljoner kronor per år, för ökad personaltäthet och kompetensutveckling avsätts 2miljarder kronor per år, för avgiftsfria trygghetslarm avsätts 700 miljoner kronor per år och avslutningsvis avsätts 300 miljoner kronor per år för bättre mat inom äldreomsorgen.

Stärkt stöd för sjukvård i de mest glesbefolkade regionerna

Det behövs ett stärkt stöd för sjukvård i de mest glesbefolkade regionerna. I dag finns ett glesbygdstillägg i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Den tekniken kan användas i inkomstutjämningssystemets strukturbidrag. Med detta system som grund multiplicerat med 34 procent ger det till exempel Norrbotten drygt 300 miljoner kronor, Gotland drygt 50 miljoner kronor och Jämtland knappt 70 miljoner kronor. Stödet utgår till de som år 2019 erhöll mer än 55 kronor per invånare i glesbygdstillägg i det kommunala utjämningssystemet för hälso- och sjukvård. Ett nytt förstärkt glesbygds­stöd föreslås vara ett anslag som utbetalas direkt och finansieras helt av staten. Ingen region får ett minskat anslag med detta extra glesbygdssjukstöd. För stödet anslås 1miljard kronor per år.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Karin Rågsjö (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)