Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning:

Anslagsförändring (miljoner kronor)

Anslag

2009

2010

2011

Summa utgiftsområde:

170

340

500

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

170

340

500

  1. Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna statsbidrag till kommuner enligt uppställning:

Anslagsförändring (miljoner kronor)

Anslag

2009

2010

2011

Summa utgiftsområde:

– 230

– 30

– 30

1:1

Statsbidrag (utvidgad rätt modersmål)

170

170

170

1:1

Komvux

400

600

600

1:1

Avräkning statsbidrag p.g.a. höjd a-kassa

– 800

– 800

– 800

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Överallt i arbetslivet råder det stor brist på jämställdhet mellan könen. Diskrimineringen av kvinnor finns på alla nivåer: vid tillsättande av chefstjänster, när det gäller lönens storlek, när det gäller anställningsformer och när det gäller hel- och deltider. Denna ordning är oacceptabel.

Lönegapet mellan kvinnor och män är stort, åtta procent, om faktorer som utbildning, arbetstider och befattningsansvar räknas bort. Mot den bakgrunden bör den innevarande mandatperioden bli den period då den könsrelaterade lönediskrimineringen avskaffas på den svenska arbetsmarknaden. Då gäller det också att arbetsmarknadens parter tar sitt fulla ansvar.

Miljöpartiet de gröna är, till skillnad från regeringen, berett att verka för att staten ska bidra med sin del för att skapa jämställda löner. Vi föreslår på utgiftsområdet Samhälls­ekonomi och finansförvaltning 170 miljoner kronor 2008, 340 miljoner kronor 2009 och 500 miljoner kronor 2010 till en särskild pott för jämställda löner i statens verksamheter.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna

Utvidgad rätt till modersmål

Barn har rätt till goda kunskaper såväl i svenska språket som i sitt modersmål, i de fall då det inte är svenska. Goda kunskaper i modersmålet ger dessutom bättre förut­sättningar för att lära sig ett andra språk bra. Att skolan erbjuder en bra modersmåls­undervisning är således både en fråga om att barn ska ha rätt till sin kultur och att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska utveckla goda kunskaper i svenska språket, vilket är ett av skolans viktigaste ämnen.

I grundskoleförordningen finns en begränsning som säger att elever har rätt till modersmålsundervisning i som mest sju år. Det är en begränsning som Miljöpartiet vill ta bort, vilket även Skolverket rekommenderat. Fördjupade språkkunskaper anses i andra fall vara en tillgång för samhället, och har till och med föranlett reformer av antagningssystemet till högskolan. Självklart ska elever som så önskar kunna fördjupa sina kunskaper i modersmålet även efter att ha studerat det i sju år. För att finansiera denna regelförändring föreslår vi att statsbidragen till kommunerna ökar med 170 miljoner kronor årligen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är en viktig möjlighet för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Vi menar att det idag finns för få platser i vuxenutbildningen för dem som vill läsa in eller omskola sig inom gymnasieskolans yrkesprogram. Vuxenutbildningen ska ha något att erbjuda både för den som hoppade av gymnasiet och vill läsa in gymnasiekompetens och för den som har gått ett teoretiskt gymnasie­program och sedan vill komplettera med mer yrkesspecifik utbildning för att få jobb.

Neddragningarna av den kommunala vuxenutbildningen har varit omfattande, regeringen backar nu, men först 2012 kommer antalet komvuxplatser att vara tillbaka på 2006 års nivå med nuvarande politik. Vi menar att det är fullständigt otillräckligt och föreslår 4 700 fler komvuxplatser än regeringen 2009 och 7 000 fler platser 2010 och 2011 varav 4 500 yrkesvuxplatser. Vi avsätter för detta ändamål 400 miljoner kronor mer till kommunerna 2009. Anslaget ökar med 600 miljoner kronor 2010 och 2011.

Avräkning på grund av höjd a-kassa

Miljöpartiet föreslår en rad reformer avseende arbetslöshetsersättningen. Reformerna innebär ökade skatteintäkter för kommunerna. Dessa pengar föreslår vi ska avräknas från statsbidragen. Minskningen innebär att anslag 48:1 minskar med 800 miljoner kronor årligen.

Stockholm den 7 oktober 2008

Mikaela Valtersson (mp)

Peter Eriksson (mp)

Christopher Ödmann (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)