Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2011/12:Fi295 av Per Bolund m.fl. (MP)

av Per Bolund m.fl. (MP)

Sammanfattning

Kommunsektorn är en grundpelare i den svenska välfärden, och för Miljöpartiet de gröna är det viktigt att återupprätta kvaliteten i barnomsorgen, skolorna, familje- och individomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen. Därför gör vi ökade satsningar på kommuner och landsting. Vi satsar även på jämställda löner inom staten.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning:

Anslag

Anslagsförändring

2012

2013

2014

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

+150

+150

+150

Summa

+150

+150

+150

Specificering av anslagsförändringar

1:4

Jämställda löner inom statlig verksamhet

+150

+150

+150

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning:

Anslag

Anslagsförändring

2012

2013

2014

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

+3 025

+3 130

+3 534

Summa

+3 025

+3 130

+3 534

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Generellt statsbidrag

+2 000

+1 500

+1 500

1:1

Kompensation ekonomiska regleringar

+1 025

+1 630

+2 034

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Överallt i arbetslivet råder det stor brist på jämställdhet mellan könen. Diskrimineringen av kvinnor finns på alla nivåer: vid tillsättande av chefstjänster, när det gäller lönens storlek, när det gäller anställningsformer och när det gäller hel- och deltider. Denna ordning är oacceptabel.

Vi vill avskaffa den könsrelaterade lönediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden, och då gäller det också att arbetsmarknadens parter tar sitt fulla ansvar.

För Miljöpartiet är det viktigt att slå vakt om jämställdheten, och en viktig del av det är att eftersträva jämställda löner på arbetsmarknaden. Vi vill satsa 150 miljoner kronor på att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i den statliga verksamheten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna

På grund av oron på finansmarknaderna och en nedrevidering av konjunkturläget är framtiden osäker för kommunerna och särskilt för landstingen vars ekonomi är generellt sett mer ansträngd än kommunernas. Flertalet landsting förväntas redovisa överskott för 2011, men därefter väntas resultatet sjunka successivt för att övergå i underskott fr.o.m. 2014. År 2015 prognostiseras ett underskott på närmare 5 miljarder kronor.

Det varierar också stort inom respektive sektor, där vissa kommuner och landsting går med stora vinster medan andra måste göra neddragningar som en följd av underskott. På längre sikt kommer troligen kostnaderna för sektorn att stiga i takt med att befolkningen åldras och kraven på välfärden växer.

Regeringens bedömning är att 22 000 personer fått lämna sina jobb i skolan, vården om omsorgen som en följd av den ekonomiska krisen. Detta trots att regeringen betalade ut 17 miljarder kronor i tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting. Problemet var att pengarna kom för sent och med för kort varsel. Kommuner och landsting behöver långsiktiga förutsättningar för sin planering och har svårt att använda denna typ av kortsiktiga stöd till anställningar, vilka kräver långsiktig finansiering.

I Miljöpartiets Sverige får varken barnen eller våra äldre komma i andra hand. Vi vill investera i välfärden och göra Sverige till ett tryggare, varmare och medmänskligare land. En stor och viktig del av Sveriges välfärd utförs i landets kommuner och landsting. Men våra barn, ungdomar och äldre fick betala ett högt pris för finanskrisen då kommuner och landsting drabbades i form av minskad personal i barnomsorgen, skolan, vården och äldreomsorgen. Mindre personal i välfärden leder till att unga lämnar skolan utan den kunskap och det självförtroende som behövs för att de ska klara sig i arbetslivet. Mindre personal i välfärden leder också till att äldre, handikappade och sjuka får sämre vård inom äldreomsorgen, individomsorgen och sjukvården.

Vi har högre ambitioner för kvaliteten i välfärden. Därför skjuter vi till mer än 2 miljarder kronor 2012 och 1,5 miljarder kronor årligen 2013–2014 utöver regeringens budget till kommuner och landsting.

Stockholm den 4 oktober 2011

Per Bolund (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Helena Leander (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)