Uthyrning av egen bostad

Motion 2012/13:C391 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om uthyrning av egen bostad.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 1 § och antar lagförslaget i övrigt.

  3. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (avsnitt 2.3 och 4.7).

  4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen i bostadsrättslagen (1991:614) (avsnitt 2.4 och 4.7).

  5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt (avsnitt 2.5 och 4.7).

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat förslag enligt motionens intentioner för att det befintliga beståndet bostäder ska användas mer effektivt.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen ändringar som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder. Regeringen menar att åtgärderna ska bidra till att synliggöra denna del av bostadsmarknaden. Det ska öka tillgången på bostäder genom ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Förslaget innebär att lägenhetens marknadsvärde vid uthyrningstidpunkten avgör hyran, en andrahandshyresgäst förlorar rätten att i efterhand begära återbetalning av oskälig hyra och att bostadsrättsinnehavaren ges rätt att hyra ut sin lägenhet i tre år utan att ange något skäl. Ändringarna görs genom en ny lag som gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, villa eller annat ägt boende samt genom ändring i bostadsrättslagen och jordabalken jämte förändrat regelverk i hyresnämnden.

Ökad andrahandsuthyrning är naturligtvis inte någon lösning på bostadsbristen, men vi delar regeringens uppfattning att det befintliga bostadsbeståndet kan användas mer effektivt. Det kan finnas lägenheter som står tomma av olika skäl. Flera remissinstanser påpekar i sina remissvar att det saknas analys om konsekvenserna av förslaget. Det saknas undersökning om huruvida det idag är ett stort problem med andrahandsuthyrning. Det finns ingen undersökning om det är samma lägenheter som redan hyrs ut idag i andrahand som kommer att bli dyrare. Analys saknas om konsekvenserna för övriga delar av bostadsmarknaden. Förslaget riskerar att försvaga bostadsrättsföreningarnas ställning på ett icke önskvärt sätt.

Med denna bakgrund vill vi se en mer ordentlig utvärdering kring dessa aspekter. Detta förarbete inför nya förslag bör ske i nära dialog med intressenter och parterna på bostadsmarknaden. Regeringen har emellertid inte varit intresserad av detta. Därför avslår vi förslaget tills klarhet har bringats.

Stockholm den 27 september 2012

Veronica Palm (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Katarina Köhler (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Berit Högman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)