Utmaningsrätt och meddelarskydd

Motion 2007/08:Fi216 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliganställdas utmaningsrätt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av meddelarskyddet inom olika driftsformer.1

1 Yrkande 2 hänvisat till KU.

Motivering

Ur ett internationellt perspektiv är det få kvinnor i Sverige, i relation till män, som driver eget företag. Stimulansen av kvinnor att ta steget ut i företagsvärlden är därför en viktig fråga. En av orsakerna är förmodligen dels att kvinnor ofta arbetar inom offentlig sektor, dels att just den sektorn av tradition har bedrivits i monopolistiska former. Förhållandet har dessutom inneburit att kvinnor inte befunnits sig på en konkurrensutsatt marknad, vilket medfört en sämre löneutveckling än män anställda inom privat sektor. Det är alltså av många skäl som möjligheten bör öka för traditionellt kvinnodominerade yrken att bedrivas i andra driftsformer. Inom t.ex. vården finns det en stor resurs bland vårdpersonalen som på ett aktivt sätt skulle kunna utveckla såväl vårdverksamheten, kvinnoyrkena som mångfalden inom sektorn. Här bör samhället aktivt medverka till stimulansåtgärder i detta syfte genom avknoppningsstöd, ersättningsetableringar samt utmaningsrätt för offentligt driven verksamhet. Denna utmaningsrätt bör alla offentliganställda ha samtidigt som det är upp till varje huvudman att anta utmaningen eller avvisa den. Formerna för utmaningsrätten bör utredas vidare. Detta bör ges regeringen till känna.

Att privatisera traditionellt bedriven offentlig verksamhet innebär att viss lagstiftning bör ses över utifrån ett grundläggande demokratiskt perspektiv. En sådan fråga är meddelarskyddet som inte är detsamma inom privat driven verksamhet som offentlig. Frågan är av principiellt viktig karaktär då det oavsett driftsform är skattefinansierad verksamhet. När en traditionellt offentlig verksamhet övertas av en privat aktör bör samma meddelarskydd finnas. I sakens natur ligger också att rätten att efterforska källa ska ha samma restriktivitet som inom den offentliga sektorn. En översyn av lagstiftningen kring meddelarskyddet bör därför göras i syfte att likställa driftsformerna. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)