Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Utökad matematikundervisning

Motion 2016/17:502 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka matematikundervisningen i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden.

Från en tätposition en generation tillbaka växer nu luckan mellan skolkunskaperna i Sverige och i många snabbt utvecklande länder. Ett av de områden där Sverige rasat snabbast är kunskaperna i matematik. Resultaten inom matematik sjunker. Många elever vittnar om att man just finner matematiken som en bidragande orsak till besvär i skolarbetet, och en av tio grundskoleelever missar behörigheten till gymnasiet just på grund av bristande kunskaper i matematik.

Samtidigt som man konstaterar de allt mer växande bristerna i matematikkunskap kan man även konstatera att svenska elever får mindre undervisning i matematik än vad elever i andra jämförbara länder får.

Mot bakgrund av detta beslutade den tidigare alliansregeringen att utöka matematikundervisning i de lägre åldrarna med en timme per vecka. Den reformen följdes våren 2015 sedan upp av ett beslut i riksdagen om att även utöka matematikundervisningen i högstadiet med en timme per vecka redan från och med 2016.

Trots dessa åtgärder ligger Sverige fortfarande efter jämförbara länder. Mot bakgrund av vad som framförs i motionen föreslår jag riksdagen besluta att tillkännage för regeringen att en utökning av matematikundervisningen i grundskolan bör övervägas.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)