Utökad säljakt

Motion 2008/09:MJ364 av Anders Åkesson och Lennart Pettersson (c)

av Anders Åkesson och Lennart Pettersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lämpligheten av en utökad säljakt.

Motivering

Säl är en naturresurs, en resurs som till skillnad från tidigare inte längre tas tillvara på ett optimalt sätt. Sälstammen har under senare tid, efter år med låga bestånd, tillåtits att växa för att idag vara stor. Sälstammen är därför idag inte bara livskraftig, den är alltför stor med den risk för epidemier etc. som följer som en konsekvens av detta.

Sälar bidrar positivt till våra naturupplevelser men äter samtidigt så stora kvantiteter fisk att de hotar undanröja förutsättningarna för lönsamhet i småskaliga fiskeriföretag. Ett sätt att kunna ha kvar den positiva upplevelsen av säl och samtidigt behålla förutsättningarna för ett småskaligt fiske består i att finna balans mellan dessa båda intressen. Ett sätt att uppnå balans vore att tillåta allmän jakt på säl. En allmän jakt på säl innebär lika lite som en reglerad jakt på annat vilt att den naturupplevelse sälen står för hotar att försvinna.

Det förbud mot allmän jakt på säl som utfärdats av Helsingforskommissionen (Helcom) 1974 är otidsenligt och saknar mening 2008. Förekomsten av säl är en naturresurs som bör tillvaratas i betydligt större grad än vad som sker i dag. Förutsättningar för ett sådant tillvaratagande kan ske bl.a. genom en utökad jakt på säl. Likaså måste handel med sälprodukter inom EU tillåtas.

Stockholm den 2 oktober 2008

Anders Åkesson (c)

Lennart Pettersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)