Utökade suicidpreventiva åtgärder

Motion 2016/17:2285 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell handlingsplan för suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma den internationella dagen för suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Socialstyrelsen är självmord den vanligaste enskilda dödsorsaken bland män i åldrarna 15–44 år och den näst vanligaste enskilda dödsorsaken för kvinnor i samma ålder. År 2014 tog 1 531 personer sitt liv, 1 044 män och 487 kvinnor från 15 år och uppåt. Alla kan komma överens om att ett självmord inte bara är något som drabbar den enskilde, utan när en person valt att avsluta sitt egna liv drabbas såväl anhöriga som andra närstående. Även samhället drabbas på olika sätt när olika aktörer i samhället tvingas hantera det som skett. Det innebär även en kostnad för samhället. Idag saknas uppdaterade uppgifter kring kostnaden, men bara under år 2004 uppgick den till ca 2,2 miljarder kronor, varav merparten är indirekta kostnader.

Nästan sex gånger fler människor dör varje år genom självmord än genom trafikolyckor. Samtidigt som samhället satsar enorma summor på att höja trafiksäkerheten och arbeta förebyggande mot trafikolyckor, är satsningen på suicidpreventivt arbete förhållandevis blygsamt om man ser till antalet dödsfall. Det kan i många fall vara svårt att förhindra ett självmord, men det är inte omöjligt. I de allra flesta fallen handlar det om en djup depression som pågått länge varför det krävs mer kunskap bland allmänheten hur dessa tendenser kan upptäckas. Faktum är att liv kan räddas, ibland bara genom några samtal.

Det finns ideella organisationer som arbetar förebyggande för att minska antalet självmord och engagera nya volontärer som kämpar emot självmord. Ett exempel på en sådan är Suicide Zero, som bildades i april 2013. Organisationen har fått ett stort genomslag och bedriver redan utbildningar för vård- och skolpersonal.

Regeringen måste agera, och bör söka kontakt med organisationer som Suicide Zero för att kunna inrätta ett effektivt handlingsprogram. Handlingsprogrammet bör fokusera på att öka den generella kunskapen kring självmord samt skapa åtgärdsplaner kring förebyggande insatser och information kring självmord. Regeringen bör likaså bli bättre på att upplysa allmänheten om den internationella dagen för suicidprevention (10 september) för att fler ska bli medvetna om vilket problem detta är.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)