Utred en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket

Motion 2016/17:818 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utreda för- och nackdelar med en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2010 slogs Banverket och Vägverket samman och en ny myndighet, Trafikverket, bildades. Trafikverket kom också att omfatta de betydligt mindre verksamheterna vid tidigare Rikstrafiken, Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen samt en del av tidigare Statens institut för kommunikationsanalys (idag Trafikanalys). Tanken var att det skulle skapa goda möjligheter till effektivisering och därmed generera mer nytta för investerade medel. Kostnadseffektiviseringar skulle leda till att mer pengar kunde läggas på infrastrukturåtgärder då de inte skulle innebära ett lägre totalt anslag till myndigheten.

Trafikverket har ansvar för den långsiktiga planeringen av hela infrastrukturen – gällande alla fyra trafikslag medan Sjöfartsverket har det kortsiktiga, operativa ansvaret för sjöfartens infrastruktur. Denna överlappning leder till otydligheter såväl för myndigheterna själva, som för dess uppdragsgivare och dess användare. Forskningsfinansieringen, till exempel, kanaliseras via Trafikverkets forskningsanslag till Sjöfartsverket som i praktiken har beslutsrätt över medlen. Även infrastrukturutvecklingen har motsvarande tvetydigheter.

En utredning bör tillsättas för att utröna för- och nackdelar med en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)