Utred LOU i sjukvård

Motion 2020/21:1455 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förutsättningslös utvärdering av LOU:s utformning i fråga om sjukvård och liknande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälso- och sjukvården måste utformas för patienterna. Samtidigt behövs regler som skyddar våra gemensamma resurser från korruption och felanvändning. Idag är dock lagen om offentlig upphandling (LOU) inte utformad efter sjukvårdens villkor.

Det behöver bli enklare för sjukvården att välja bort anbudsgivare som misskött sig, att kräva en viss erfarenhet och trovärdighet av den de ska sluta avtal med, eller kräva en viss geografisk närhet. Vårdgivare och andra livsavgörande aktörer bör också enklare än idag kunna förlänga tidigare avtal för att skydda patienter om nya upphandlingar överklagas och inte kan träda i kraft. Om situationen är brådskande eller en leverantör inte håller ett avtal behöver möjligheten öka att direktupphandla avgörande varor och tjänster. Idag kan vårdgivaren visserligen kräva ersättning eller riva upp avtalet, men vad hjälper långvariga, juridiskt komplicerade tvister den patient som inte får vård?

Samarbetsmöjligheterna behöver öka med aktörer som utvecklar innovativa arbetssätt och medicintekniska produkter. Idag kan regioner och kommuner i mycket liten skala pilottesta idéer i samarbete med företag som jobbar med medicinteknik, processer eller implantat, men vid följande steg i utvecklingsprocessen är ett utvecklingssamarbete omöj­ligt. Med nuvarande system halkar offentliga organisationer efter och får inte tillräcklig del av innovativa lösningar.

Slutligen ger behov av krisberedskap och parallella leverantörer sjukvården andra förutsättningar än många upphandlare. Det verkar otroligt att patienter blir friskare av offentlig upphandling i dess nuvarande form. Huvudsyftet med LOU idag är ju som sagt att säkra konkurrensen, märk väl. Inte patienten. Den svenska vården regleras idag bort­om EU:s gemensamma upphandlingsbestämmelser.

Det behövs en förutsättningslös utvärdering av hur LOUs nuvarande utformning hör samman med säkerheten och utvecklingsmöjligheterna i samhällsviktig verksamhet som sjukvård. En sådan utvärdering behöver se över om det krävs undantag eller helt separa­ta regelverk för sådan verksamhet.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)