Utred möjligheten att starta en fond som ska investera i patent från småföretag

Motion 2018/19:1041 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att starta en fond som ska investera i patent från småföretag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Patent och en modern immaterialrätt fungerar som ett skydd för uppfinningar och är en sorts valuta i den nya kunskapsekonomin. Intellektuell egendom blir allt viktigare i den globala ekonomin.

Frankrike startade år 2011 en fond kallad France Brevets, franska patent, där fonden ska investera i patent från småföretag. Fonden ägs gemensamt av staten och av finansinstitut där fonden ska främja forskning och utveckling genom att småföretag får möjlighet och tillgång till tid och pengar att utforska affärsmöjligheter kring sina patent.

Efter många års förhandlingar kommer europeiska patent på sikt att införas. För mindre företag och individer som bara söker skydd för ett begränsat antal länder kommer kostnaderna troligen att öka, både för ansökan om och för upprätthållande av patent. Det finns därför anledning att utreda möjligheterna att stärka de immaterialrättsliga förutsättningarna för mindre företag. Ett alternativ är att utveckla en försäkringslösning, med någon form av statlig garanti, för att öka tryggheten och riskbenägenheten hos individer och mindre företag. En liknande satsning har genomförts i Frankrike där staten via France Brevets stöttar dessa mindre företag med behov av stöd. SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet Del 1, lyfter även fram ett förslag om att utreda detta.


Mot denna bakgrund och med fördelarna med patent och immaterialrätt bör riksdagen ställa sig bakom vad som anförs i motionen och tillkännage det för regeringen, vilket skulle innebära en utredning av möjligheten att starta en fond som ska investera i patent från småföretag.

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)