Utrotningshotade djur i reklam

Motion 2010/11:MJ209 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för reklam bör bli tydliga på punkten att djur listade i Cites inte får förekomma.

Motivering

Användning av utrotningshotade djur i reklam bör stoppas. Sverige har undertecknat den så kallade Citeskonventionen som trädde i kraft 1975.

Av denna konvention framgår tydligt att utrotningshotade djur inte ska användas i kommersiellt syfte. De fördragsslutande staterna är i konventionen överens om att internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter inte ska förekomma. Med ”handel” avses export, reexport, import och införande från havet. Trots det ser vi exempelvis att utrotningshotade apor används i kommersiell reklam som uppmuntrar handel.

För att åstadkomma en tydlighet kring detta är det lämpligt att reglerna kring reklam blir tydliga på punkten att djur listade i Citeskonventionen inte får förekomma.

Stockholm den 18 oktober 2010

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)