Utsättning av läkemedel

Motion 2009/10:So226 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag till hur uppgifter om och anvisningar kring utsättning av läkemedel ska finnas tillgängliga i Fass.

Motivering

Fass är det viktigaste underlaget för läkaren för att få aktuell information om olika läkemedel, deras indikationer, biverkningar och andra rekommendationer. Fass finns både i bokform och i digital form på nätet som fass.se. Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Idag är drygt 60 läkemedelsföretag medlemmar i föreningen, och dessa står för ca 90 procent av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige.

När en läkare idag vill ta bort ett läkemedel som en patient är ordinerad, finns inga uppgifter och fakta i Fass om hur läkemedlet skall sättas ut. Erfarenhetsmässigt är det mycket väsentligt för patientens tillstånd och hälsa att vissa läkemedel sätts ut långsamt, med en successiv nedtrappning eller att man skall ta särskilda prover för att veta hur snabbt och på vilket sätt man skall sätta ut läkemedlet. Andra läkemedel kan man sluta tvärt med. Viktig information som inte heller finns tillgänglig är vilka symtom patienten kan tänkas uppleva under utsättningen av ett läkemedel.

Dagens Fass-texter har en massa rubriker och information kring hur man ska sätta in läkemedel och varför. Följande rubriker finns i Fass: Indikationer, Kontraindikationer, Dosering, Varningar och försiktighet, Interaktioner, Graviditet, Amning, Trafik, Biverkningar, Överdosering, Farmakodynamik, Farmakokinetik, Innehåll, Miljöpåverkan, Hantering, hållbarhet och förvaring, Förpackningar, priser och förmån.

Däremot saknas helt information om hur och när man skall sätta ut ett läkemedel.

Varför saknas då denna väsentliga information i Fass?

Enligt Läkemedelsindustriföreningen som ger ut Fass, får man inte skriva in annan information i Fass-texten än den som finns i SPC (produktresumén som Läkemedelsverket godkänt).

I SPC finns inte heller någon information kring utsättning av läkemedel, där finns följande rubriker:

Läkemedlets namn, Kvalitativ och kvantitativ sammansättning, Läkemedelsform, Kliniska uppgifter, Terapeutiska indikationer, Kontraindikationer, Varningar och försiktighetsmått, Graviditet och amning, Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, Biverkningar, Överdosering, Farmakologiska egenskaper, Farmakodynamiska egenskaper, Farmakokinetiska uppgifter, Prekliniska säkerhetsuppgifter, Farmaceutiska uppgifter, Förteckning över hjälpämnen, Inkompatibiliteter, Hållbarhet, Särskilda förvaringsanvisningar, Förpackningstyp och innehåll, Anvisningar för användning och hantering samt destruktion, Innehavare av godkännande för försäljning, Nummer på godkännande för försäljning, Datum för första godkännande/förnyat godkännande samt Datum för översyn av produktresumén.

Slutsatser och förslag

Det saknas alltså idag ett strukturerat avsnitt i Fass med information kring hur man skall gå tillväga vid utsättning av ett läkemedel, samt vilka symtom patienten kan förväntas uppleva i samband med utsättningen.

Om ett läkemedel inte sätts ut på ett korrekt sätt kan detta få allvarliga konsekvenser för patienten i form av biverkningar och andra hälsoproblem. Eftersom läkaren saknar information kring hur man på ett säkert sätt kan sätta ut ett läkemedel kan detta också leda till att läkaren avstår från utsättning av ett visst läkemedel. Vi anser att detta är ett uppenbart patientsäkerhetsproblem som måste åtgärdas.

Denna brist på information i Fass har också påpekats och uppmärksammats vid ett flertal tillfällen av Nepi, Nätverket för läkemedelsepidemiologi.

Miljöpartiet föreslår därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att regeringen bör återkomma med förslag till hur uppgifter om och anvisningar kring utsättning av läkemedel skall finnas tillgängliga i Fass.

I en motion under förra motionstiden tog vi upp samma problematik. Socialutskottet behandlade frågan i betänkande 2008/09:SoU24 om läkemedelsfrågor. Tyvärr avslogs motionen tillsammans med andra motioner med allmänna motiveringar om vad som pågår på läkemedelsområdet. Innehållet i denna motion bemöttes inte, varför vi väljer att återkomma i frågan, som vi anser är angelägen.

Stockholm den 24 september 2009

Thomas Nihlén (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Mats Pertoft (mp)

Peter Rådberg (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)