Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra konkurrenskraft samt vidga arbetsmarknadsregionerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

God tillgänglighet är en förutsättning för att Kalmar län ska kunna växa och utvecklas. Det ger en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och bättre service, utvecklar företagandet och ger bättre möjlighet för studier, boende och upplevelser. Har vi det så ökar våra möjligheter att kunna möta den globala konkurrensens krav på kunskapsdriven tillväxt. Stora och robusta arbetsmarknadsregioner är en förutsättning för utveckling och välstånd. Det kräver förbättrade möjligheter att arbetspendla inom länet och till grannlänen, det vill säga att göra längre resor på kortare tid.

Istället för att främja tillväxt är det ett faktum att infrastrukturen idag begränsar sydöstra Sveriges möjligheter. Jämfört med standarden i Sverige i övrigt finns stora luckor i infrastrukturen. Begränsningarna minskar möjligheterna att dra fördel av läget nära Europa och påverkar också den interna dynamiken inom regionen.

Transportsystemet i Kalmar län ska också vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Därför ska andelen resor med kollektivtrafik öka liksom användningen av alternativa fordonsbränslen. Nuvarande transportsystem har dock stora brister som inte är förenliga vare sig med de transportpolitiska målen för funktion och hälsa eller med länets egna mål för att nå positiv utveckling i regionen.

Den mest effektiva och rationella kollektivtrafiken är järnvägen. Idag är järnvägs­nätet både glest och av låg kvalitet och skillnaderna i järnvägstillgänglighet i Kalmar län jämfört med övriga Sverige är oroande. I såväl norra som södra länet är universitets­orterna viktiga motorer för utvecklingen. Det förutsätter en bra kontakt med Linköping i norr och mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona i söder. Järvägarna i östra Småland måste ha en sådan standard att det går att förena snabba persontåg med både pendeltågstrafik och godstransporter.

Att arbeta på tåget samtidigt som man snabbt förflyttar sig i ett län med stora geografiska avstånd är en förutsättning för att kunna bo och verka länsövergripande. Inte minst Linnéuniversitetet, med campus både i Kalmar och i Växjö, ställer krav på korta restider.

Att korta restiden Kalmar/Oskarshamn–Linköping från dagens tre timmar till två timmar och Västervik–Linköping från närmare två timmar till en timme är både möjligt och realistiskt men framför allt nödvändigt för att öka möjligheten att arbetspendla. Det är inte rimligt att de främsta förbindelserna genom länets kommuner är oelektrifierade, enkelspåriga banor med restid som helt saknar förutsättningar att konkurrera med bilen. Störningar i tågtrafiken är i dag inte ovanligt. Banorna är regeringens ansvar och ingår i den nationella transportplanen. De har avgörande betydelse för att förstora arbetsmark­nadsregionerna och med det öka förutsättningarna för sysselsättning och utveckling i Kalmar län och Sveriges sydöstra region.

Godstransporterna är väsentliga för konsumtion, arbetstillfällen, tillväxt och välstånd. Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning för handelns och industrins funktion och tillväxt, och därmed för samhällets utveckling i stort. I Kalmar län finns flera viktiga tillverkningsindustrier som ställer allt högre krav på effektiva godstransporter, några exempel är Södras anläggningar i Mönsterås och Scanias produktion av lastbilshytter i Oskarshamn som behöver en god förbindelse med bra standard för att nå stambanan.

I den befintliga infrastrukturplanen saknas det krafttag för att möta en infrastruktur­mässigt eftersatt del av landet till en, med nationella mått mätt, hanterbar kostnad. Kalmar län har historiskt fått en låg andel av beslutade statliga infrastrukturbudgetar per capita. Vi vill nu att regeringen förbättrar möjligheterna för satsning på järnvägs­kommunikationerna i Kalmar län för att säkra regionens konkurrenskraft och vidga arbetsmarknadsregionerna.

Krister Örnfjäder (S)

Lena Hallengren (S)

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)