Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1116 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av kvalificerad arbetskraft är stort i Sverige. I undersökningar kan konstateras att ett av fyra svenska företag begränsas i sin verksamhet på grund av att de inte hittar kompetent arbetskraft. Behovet är stort inom många branscher, inom så väl privat som offentlig sektor. Utbildningsinsatser behöver fortsätta förstärkas för att matcha människor till rätt kompetens och underlätta omställning till nya yrkesval senare i livet. Men Sverige och svenska företag kommer inte att bli självförsörjande på arbetskraft. Med en åldrande befolkning behöver Sverige, likt många andra rika länder, underlätta för arbetskraftsinvandrare att komma till Sverige för att vara med och bidra.

I dagsläget är arbetskraftsinvandringen kraftigt begränsad och omgärdad av krångliga strukturer som gör att det tar onödigt lång tid samt är svårt och onödigt kostsamt. Stora problem med retroaktiva beslut, där tidigare fel av tidigare arbetsgivare får förödande konsekvenser, har också uppdagats. Sammantaget gör detta att många företag drar sig för att rekrytera arbetskraftsinvandrare man egentligen behöver. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att förhindra problemen med det retroaktiva ansvaret. Och Migrationsverket prövar nu arbetet med snabbare processer för företag med stort behov av arbetskraftsinvandring. Men mer kan göras för att underlätta för arbetskraftsinvandring.

Sverige tar varje år emot en stor mängd utrikesstudenter. På svenska universitet och högskolor är hela 27 procent av eleverna inresande studenter. Dessa medför en stor potential för den svenska arbetsmarknaden, men tyvärr får alldeles för få människor en möjlighet att stanna efter studier.

Det bör i framtiden bli lättare att få stanna efter avslutad utbildning för att ansöka om arbete och arbetstillstånd. Vidare bör det bli enklare att ansöka om arbetstillstånd från Sverige, utan att behöva återvända till hemlandet först.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)