Utveckla samordningsförbunden

Motion 2020/21:1641 av Eva Lindh (S)

av Eva Lindh (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän samt möjligheten att utöka området för Finsam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många gånger är samverkan ett hinder för att ge människor det stöd och den hjälp som de behöver. För att möta människors och samhällets utmaningar bör vi utöka möjlighe­ter till samordning och kunna arbeta över organisations- och myndighetsgränserna där så behövs. Hur vi valt att organisera våra myndigheter och verksamheter bör inte på­verka kvaliteten på välfärdens verksamheter.

Samordningsförbunden, Finsam, har som uppdrag att gemensamt mellan olika huvud­män samordna och stödja rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16 och 64 år. Det är en viktig verksamhet som redan gör stor skillnad både för myndigheternas gemensamma ansträngningar och i förlängningen för många med samordnade behov. Finsam har visat hur verkningsfullt det är när myndigheter går samman och kan ge människor stöd att gå vidare och få ett tryggare och bättre liv. Det skulle vara önskvärt att utveckla arbetssättet vidare för att kunna arbeta på fler sätt och gälla fler insatser.

Det finns upplevda hinder för att denna samordning ska kunna utvecklas och lyftas till nästa steg. De hindren behöver undanröjas för att vi ska kunna gå vidare med denna viktiga samordning. Alla vinner på en väl samordnad process, både samhället i stort och inte minst den enskilde. Regeringen och riksdagen behöver tillsammans med Finsam lära oss mer om hur verksamheten utvecklas och vad som redan görs för att underlätta samordning och individens väg framåt mot arbete och egen försörjning. I detta arbete bör det ingå att utforska där myndigheter och individer upplever att samordningen fun­gerar väl men också ta fram underlag för att ta Finsam vidare och hur denna samverk­ansstruktur kan användas på fler områden. För att underlätta för samverkan mellan huvudmän är det angeläget att se över lagstiftningar och regelverk i enlighet med det som anförs i motionen.

 

 

Eva Lindh (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare