Utvecklat strandskydd

Motion 2021/22:3093 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att se till att landets länsstyrelser tillämpar en generösare tolkning vid dispensprövning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om strandskydd bör flyttas ut närmare dem som berörs av besluten och i så stor utsträckning som möjligt ligga på lokal nivå nära medborgare och berörda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag uppfattar alltför många, till exempel kommuner, byggare och medborgare, att länsstyrelser inte agerar efter riksdagens beslut om strandskyddet som skulle förenkla och förbättra möjligheterna till utveckling i vattennära områden. Alliansregeringen såg till att lägga konkreta förslag för att underlätta utvecklingen i hela Sverige, särskilt på många landsbygder, bland annat genom ett mer ändamålsenligt strandskydd, i proposition 2008/09:119, som riksdagen fattade beslut om.

Den innehåller tydliga beslut om att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som ser behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt på landsbygden, i kust- och sjönära områden som till exempel i Skaraborg och Västsverige.

Kommuner gavs ansvaret lokalt att med översiktsplaner redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet ska ges. Redovisningen ska vara vägledande vid prövningar av upphävande- och dispens-frågor. Flera förtydliganden i miljöbalken i syfte att uppnå en mer enhetlig rätts-tillämpning ingick i beslutet.

Beslutet syftade till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Kommuner fick huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Samtidigt stärktes länsstyrelsens roll i att bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser.

Förväntningarna var tydliga på att ett flexiblare strandskydd skulle leda till att underlätta byggande både i tätorter och, inte minst, på landsbygden vid kust- och sjönära områden i hela Sverige.

Tyvärr har nu många kommuner och enskilda upplevt att det snarare har blivit tvärtom i form av krångligare byråkrati och att länsstyrelsen många gånger överprövar beslut om dispenser negativt.

I Västra Götaland är problemen särskilt stora eftersom det där finns många vattennära områden både vid västkusten och vid Vänern, Vättern och andra sjöar. Dessutom har länsstyrelsen fattat beslut om ett generellt utvidgat strandskydd med upp till 300 meter vid sjöar och kustområden. Detta kommer att få omfattande konsekvenser för möjligheterna att bygga nya bostäder.

Detta går helt emot regeringens, men framför allt Alliansens, ambitioner om att underlätta och stärka bostadsbyggandet.

Detta duger inte. Med dagens och morgondagens växande behov av till exempel nya bostäder i Västra Götaland och Skaraborg är det nödvändigt att regeringen omgående ger länsstyrelser tydliga besked om att ändra sin hittillsvarande inställning och följa regerings- och riksdagsbeslut. Riksdagsbeslutet var tydligt. Fler tillåtande regler och större möjligheter att bygga vattennära ska givetvis inte kunna stoppas av lagtolkningar lokalt på länsstyrelsen.

 

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)