Utveckling av kustnära fiske och vattenbruk

Motion 2020/21:1350 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett särskilt myndighetsuppdrag för regelförenkling och minskad administrativ börda på fiskeområdet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet för att förenkla för musselodlingar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att fortsätta att utveckla Fiskebäcks hamn och därmed den svenska fiskerinäringen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att bereda plats för blåljusverksamhet och annan statlig verksamhet i Fiskebäck och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kustnära småskaliga yrkesfisket har stor betydelse för många orter längs Sveriges kuster, vilket inte minst märks på Västkusten. Många lever direkt av fisket, men lika viktigt är de jobb som kommer till i senare led såsom inom livsmedelsindustrin och på restauranger. Ofta är lokalt fångad fisk en omistlig råvara för restauranger i kust­områden, vilket ger fler viktiga lokala arbetstillfällen.

Fisket är internationellt och fisk är en gemensam resurs som inte följer nations­gränserna. Det är därför rimligt att beslut om fisket tas gemensamt inom EU och internationellt. Det är också viktigt att gemensamt fattade beslut efterföljs och respekteras. Reformer har gjorts för att säkra möjligheter att leva långsiktigt av fiske och annat vattenbruk liksom reformer för hållbarhet. Förvaltningsplaner som är fleråriga är ett viktigt verktyg för att bevara fiskeresurserna och därmed säkra fisket långsiktigt. Det bör säkras att det finns förvaltningsplaner för olika fiskarter och att dessa utvecklas.

Regler för fisket som beslutas ska efterlevas. De beslut som fattas gemensamt inom EU tillämpas sedan av myndigheter i Sverige. Det är angeläget att reglerna, utifrån EU-beslut, utformas på ett så enkelt sätt som möjligt samt att de stöder ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart småskaligt kustnära yrkesfiske. Den ansvariga myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, bör i sitt regleringsbrev ges ett uppdrag att arbeta med att minska de administrativa bördorna på fiskets område. Myndigheten bör alltså ges ett så kallat förenklingsuppdrag.

Sverige nyttjar inte den fulla potentialen med vattenbruk. Exempelvis kan mussel­odling inte bara ge arbetstillfällen utan även bidra till rena hav då vattnet renas från näringsämnen.

Om förutsättningarna i havet med temperatur, salthalt, strömmar och tillgång till näringsämnen är rätt finns goda förutsättningar att odla musslor. Den som vill anlägga en musselodling behöver tillstånd. De regler för strandskydd som vi har i dag kan innebära en begränsning och till och med ett hinder för att anlägga eller utveckla en odling. Det är inte rimligt. Tvärtom bör strandskyddet ses över med målet att skapa förutsättningar för ökad musselodling.

Fiskebäcks hamn i södra Göteborg är hemmahamn för många svenska fiskefartyg, däribland flera stora fiskefartyg som sysslar med pelagiskt fiske. I dag arbetar ett par hundra personer i fiskenäringen i Fiskebäck. Hamnen i Fiskebäck har länge brottats med att farleden in till hamnen är för grund, vilket gjort att fiskefartyg inte kunnat lägga till och landa fiskefångster där. Istället har fartyg åkt till andra hamnar, inte sällan i Danmark. Det har gjort att jobb landat där istället för här. Vidare är det vanligt att fiskefartyg underhålls när de ändå är i hamn och landar sin fångst. Det gör att elarbeten m.m. som hade kunnat ske i Sverige i stället sker i Danmark. Dessutom gör det faktum att de största båtarna inte kan komma in i sin egen hamn att de i stället får läggas vid kaj i Göteborgs hamn på kajplatser som de inte kan vara säkra att kunna använda under överskådlig tid. Göteborgs kommun har fattat beslut om att muddra hamn och farled. Det är klokt. Genom bättre hamnmöjligheter för fiskefartyg i Göteborg möjliggörs lossning respektive servicearbeten i Göteborg som i dag i stället sker i bland annat Danmark. Hamnprojektet kommer att bidra till nya arbetstillfällen samt kunna stärka fisket i Göteborg och övriga landet. Fiskebäcks hamn är lokal men har en nationell betydelse. Därför är det rimligt att det analyseras hur staten kan bidra till att fortsätta utveckla Fiskebäcks hamn. Regeringen bör ges ett sådant uppdrag och vid behov återkomma med förslag till beslut i riksdagen.

Det bedrivs blåljusverksamhet på havet av polisen och Kustbevakningen. Även andra statliga aktörer såsom Göteborgs universitet bedriver verksamhet till havs i form av ett forskningsfartyg. Regeringen bör ges ett uppdrag att utreda hur statliga aktörer kan förläggas till Fiskebäck och på det sättet få såväl en effektiv verksamhet som att bidra till ett viktigt och växande kluster, nätverk, av olika havsverksamheter i Fiskebäck i södra Göteborg.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)