Utveckling av rättsväsendet på landsbygden

Motion 2006/07:Ju207 av Cecilia Widegren (m)

av Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett välfungerande rätts- och polisväsende på landsbygden och i mindre tätorter.

Motivering

Polis- och rättsväsendet behöver formas med särskild hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i de delar av landet som kännetecknas av mellanstora orter och landsbygd. Därför måste det tas ett samlat grepp för hur tingsrätterna ska var organiserade. Det behövs en helhetssyn och en långsiktig plan för den framtida tingsrättsorganisationen såväl i Skaraborg som i andra delar av Sverige. I detta måste man också lägga polisernas möjligheter att samarbeta med åklagare lokalt utan att resa till grannorten, vilket drar tid och resurser. All kommunikation kan inte vara elektronisk.

Medborgarperspektivet, med tyngdpunkt på tillgänglighet och lokal förankring, bör värderas högre än vad det hittills har gjort när framtiden för tingsrätterna diskuterats. Redan i dag är det förenat med svårigheter att få vittnen att inställa sig till domstol. Med längre avstånd kommer detta att bli ännu mer bekymmersamt. Det bör tillsättas en utredning med uppdrag att belysa inte bara konsekvenserna för rättsväsendet utan också konsekvenserna för de orter som drabbas av nedläggningarna. Även kostnaderna för de planerade förändringarna i form av t.ex. nya domstolsbyggnader bör granskas. Innan dessa åtgärder har vidtagits ska inga ytterligare sammanläggningar eller nedläggningar av tingsrätter genomföras.

Även ett tydligt näringslivsperspektiv bör läggas på rättsväsendets funktion. Orter med tingsrätter har tillgång till jurister som inte bara tillbringar sin tid i tingsrätten utan även utför arbete åt lokala företagare. Flyttar tingsrätten finns även risken att de juridiskt kunniga flyttar med. Det skulle öka avståndet och kostnaderna för företagarna att få juridisk rådgivning.

Även polisen behöver finnas även på mindre orter för att ge näringslivet möjlighet att vara kvar. Närvaron är viktig och det finns exempel på butiker som flyttar från mindre orter för att de inte kunnat förnya försäkringar.

Polisens svårigheter att räcka till i bl.a. Skaraborg handlar även om något så grundläggande som att människor ska kunna komma i kontakt med dem. I Tidaholm skickade man inte poliser till ett inbrott, i Mariestad kom en person inte ens fram till polisen för att rapportera en pågående skadegörelse och i Hjo uppmanas människor att skriva ett brev till polisen för att vara säkra på att komma i kontakt med dem! Andra tecken på polisbristen är att två tredjedelar av kommunerna i Skaraborg anser att de behöver anlita väktare för att stärka tryggheten. Dessutom har polisstationen i Gullspång blivit rånad! Antalet poliser samt deras arbetssätt och prioriteringar behöver ses över för att säkerställa en polisiär närvaro även på landsbygden.

Stockholm den 24 oktober 2006

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)