Utveckling av Skånes infrastruktur

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)

av Rikard Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den skånska infrastrukturen och kollektivtrafiken är avgörande för Skånes utveckling men också för person- och varutransporter som sker mellan Sverige och Europa. Utbyggnaden av infrastruktur har möjliggjort en kraftigt ökad arbetspendling under de senaste årtiondena och gett fler människor tillgång till större arbetsmarknadsregioner med fler jobbmöjligheter. För att säkra kompetensförsörjningen inom såväl privat som offentlig sektor måste denna utveckling fortsätta.

Antalet resande med kollektivtrafik fortsätter öka, men den skånska infrastrukturen står inför stora utmaningar. Återkommande problem med kraftiga förseningar, inställda och stillastående tåg har inneburit mycket ansträngda situationer i den skånska tåg­trafiken. Ett exempel är de omfattande förseningarna i tågtrafiken under våren 2018. Enligt Skånetrafikens siffror handlade det om totalt 441 inställda tåg och över 100000 resenärer som drabbades under en tvåveckorsperiod. Den här typen av återkommande problem skadar förtroendet för kollektivtrafiken och hämmar tillväxten.

Förutom att fortsätta med de stora ökningar av resurserna till järnvägsunderhållet som regeringen gjort de senaste åren behöver dialogen mellan Trafikverket och regionerna förbättras. För att ta vara på den kompetens och det ansvar regionerna har i frågor om infrastruktur och kollektivtrafik i planeringen av underhåll bör regionala underhållsplaner utvecklas i samråd mellan Trafikverket och regionerna. Det skulle innebära en tydligare politisk styrning och vara ett viktigt steg mot att säkerställa att de tillgängliga resurserna allokeras till de sträckor där underhållsbehovet är störst och där de skulle skapa störst samhällsekonomisk nytta. Det skulle också bidra till bättre möjligheter att planera och anpassa kollektivtrafiken med hänsyn till de störningar som uppstår i samband med underhållsarbetet.

Det är viktigt att de nationella åtgärdsplanerna förbättrar den befintliga infrastruk­turen genom ökat underhåll av framförallt järnvägen och samtidigt möter de stora behov av investeringar och utbyggnad som finns i den skånska infrastrukturen. Det är centralt för att den regionala kollektivtrafiken och godstrafiken på spår ska utvecklas.

Satsningar på höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer, investeringar i dubbelspår på Västkustbanan och Skånebanan kommer att öka kapaciteten, minska restiderna och skapa förutsättningar för bättre förbindelser. Det är angeläget att höghastighetsbanorna kan stå färdiga år 2035 och att banorna byggs med kapacitet för hastigheter på 320km/h. Höghastighetstågen skulle bli ett attraktivt och miljövänligt alternativ till flyget. Sträckan LundHässleholm är idag hårt belastad och bör ges högsta prioritet i tidsplaneringen för utbyggnaden.

Fler fasta förbindelser över Öresund skulle också ha stor betydelse för utvecklingen i Öresundsregionen. I ett första steg genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsing­borg och Helsingör som ger invånarna i Skåne och Halland tillgång till en väsentligt större arbetsmarknad och skapar en ringlinje runt Öresund, där HH-förbindelsen blir en viktig länk för transportkorridoren mellan Hamburg och Oslo. När Fehmarn Bält-förbin­delsen är på plats 2028 blir Skåne en del av en gränsöverskridande region med nära nio miljoner människor. Då behövs en ökad stabilitet i tågsystemet och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör minskar sårbarheten i järnvägsnätet. Det skulle öka Sveriges möjligheter att ta del av de nya tillväxtmöjligheter som Fehmarn Bält-förbin­delsen innebär. I nästa steg behöver Malmö knytas närmare Köpenhamn genom Öresundsmetron som kopplar Malmö till Köpenhamns tunnelbana.

Det är också viktigt att det skapas goda förutsättningar för att tillväxten och den positiva befolkningsutvecklingen sprids till alla delar av Skåne. Kollektivtrafik och infrastruktur är en viktig del i att överbrygga klyftan mellan stad och landsbygd. De öst-västliga förbindelserna såsom Skånebanan, HelsingborgKristianstad, samt Simris­hamnsbanan, MalmöSimrishamn bidrar till en stärkt arbetsmarknad och en hållbar utveckling.

Även om det är så att kollektivtrafiken på räls bör ta en större del av pendlings­trafiken så måste också trafiksituationen på vägarna förbättras. Vi vill se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. De åtgärder som Trafikverket föreslår för en säkrare trafikmiljö på E6 bör kompletteras med en översyn av förutsättningarna att bygga ut fler avsnitt till trefilig motorväg.

Skånes geografiska läge är en tillgång, utifrån både ett regionalt och ett nationellt perspektiv. Strategiska investeringar i den skånska infrastrukturen och ett ökat underhåll av befintlig järnväg stärker tillväxten i hela landet.


Rikard Larsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Pettersson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)