Utveckling av turismen

Motion 1994/95:Kr603 av Jörgen Persson och Rune Berglund (s)

av Jörgen Persson och Rune Berglund (s)
Turistnäringen har mycket stora möjligheter att öka
sysselsättningen, ge ökade inkomster åt individer samt ökade
skatteinkomster och valutaintäkter åt Sverige.
Turistnäringen i alla länder skiljer sig från traditionell
industri genom att det är så många parter som måste
samverka för att skapa attraktivare resemöjligheter och
genom att inblandade parter i varierande grad tillgodogör sig
effekterna av en ökad turism. Detta kräver speciella
lösningar för att turistnäringens stora potential som
inkomstskapare i Sverige skall kunna tas till vara.
Det krävs en samlad och för alla tillgänglig kunskap om
turismens effekter och villkor för att alla berörda skall kunna
effektivt samverka. När Sveriges Turistråd lades ner
försvann det organ som tidigare ansvarade för
kunskapsutveckling, kunskapsspridning, analys,
strategiutformning, produktutveckling, samordning m.m.
Styrelsen för Sverigebilden har endast delvis haft en sådan
uppgift och föreslås nu avvecklas. Next Stop Sweden har
endast till uppgift att marknadsföra Sverige i utlandet.På
samma sätt som Sverige måste marknadsföras generellt som
investeringsland, behövs en generell turistmarknadsföring i
utlandet. Staten måste självfallet ta sitt ansvar för
genomförandet av detta. Det är avgörande för om Sverige
skall kunna ta till vara turismens ekonomiska potential för
skatteintäkter och valutabalans. Till detta kommer att de
kommersiella företagen själva måste finansiera
marknadsföreningen av sina produkter.
Erfarenheterna i Sverige visar att vi liksom andra länder
behöver ett nationellt turistråd, där alla de som måste
samverka på lämpligt sätt är delaktiga. Då många
departement berörs på den statliga sidan behövs även en
politisk samordning.
De kunskaper som nu finns om turism på olika håll i landet
måste samordnas, analyseras och spridas. På några
universitet och högskolor, särskilt vid Institutionen för
turismvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund, finns stora
kunskapsmängder att utgå ifrån. Kunskapen bör knytas
samman och vara tillgänglig i IT-nätverk. Den offentliga
sektorns och företagens kunskapsbehov kan då lösas
rationellt. Den Europeiska unionens ambitioner att utveckla
turismen och informationsteknologins användning i detta
sammanhang måste tas till vara. Ett opartiskt nationellt
kunskaps- och analyscentrum skulle kunna utvecklas i
Östersund i nära samverkan med andra högskolor och
universitet, glesbygdsmyndigheten, Föreningen Sveriges
Turistorganisationer, RTS, SCB och andra
statistikproducenter samt EU.
För att ytterligare utveckla turistnäringen borde en
professur i vardera nationalekonomi och företagsekonomi
med inriktning på turism lokaliseras till Institutionen för
turismvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund.
Finansieringen skulle kunna ske av de medel som i
budgetpropositionen anvisats för professurer vid de mindre
och medelstora högskolorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om utveckling av turismen.

Stockholm den 19 januari 1995

Jörgen Persson (s)

Rune Berglund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)