Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta vatten- och avloppsanläggningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsteg från gällande regler ska kunna göras om en avloppsanläggning ligger i ett område där miljöpåverkan är lägre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns cirka 250000 enskilda avloppsanläggningar och många av dessa uppfyller inte de miljökrav som ställs i dag. Dåligt fungerande anläggningar bidrar till att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav.

Utsläppen förorenar dricks- och badvatten, skadar människors hälsa och ger upphov till dålig lukt. Det bidrar också till övergödning och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av hushållen har enskilda avloppsanläggningar men de bidrar till lika mycket övergödning som de övriga 90 procent av hushållen som är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att avloppen i fråga byts ut till godkända renings­anläggningar, så kommer algblomningen att minska både lokalt och i Östersjön och inte minst leda till bättre vattenkvalitet. Dock borde man ändå, i vissa fall, ha möjlighet att göra avsteg från regelverket om avloppsanläggningen inte bidrar till någon större miljöpåverkan. Det måste finnas utrymme för att avväga miljönyttan mot kostnaden – det skulle till exempel kunna betyda att man inte behöver byta en anläggning på en ensligt belägen fastighet som ligger långt ifrån ett vattendrag.

Enligt information som finns på regeringens hemsida är det bara en till tre procent av de dåliga avloppsanläggningarna som byts ut per år. En av orsakerna kan vara att det av många människor upplevs som alltför kostnadskrävande, att man inte har råd och skjuter åtgärden på framtiden. Många hushåll med enskilda avlopp får föreläggande från kommunen om att åtgärda sina avloppsanläggningar för att klara av dagens miljö­kriterier. På landsbygden kan kostnaden för att åtgärda detta vara nästan lika stor som värdet på huset. Ett sätt att minska kostnaderna för det enskilda hushållet är att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning. Det skulle inte bara hjälpa den som upplever att det är alltför kostsamt i dagsläget, utan även skynda på processen med att ta bort undermåliga avloppsanläggningar, vilket skulle vara det bästa för miljön.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)