Utvidgning av TEN-T utmed stråket Stockholm-Oslo

Motion 2017/18:1283 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att stråket Stockholm–Oslo ges ökad prioritet inför nästa programperiod för TEN-T och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

TEN-T är det nätverk av transportinfrastruktur till vilket det är möjligt att erhålla medel för investeringar och studier från EU:s budget. TEN-T-politiken syftar till att stärka den industriella basen inom EU och fokus ligger bl.a. på näringslivets behov av godstransporter och en effektiv råvaruförsörjning.

Intentionen med TEN-T är framförallt att stärka de gränsöverskridande förbindelserna. Inom ramen för nuvarande TEN-T-period 2014–2020 är dock stråket Stockholm–Oslo inte uttryckligen prioriterat av EU-kommissionen. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att den nordiska triangeln mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn under förgående programperiod för TEN-T var särskilt utpekad som en prioriterad sträckning.

Av triangelns tre sidor utgör axeln StockholmOslo den dominerande. Här bor en tredjedel av ländernas samlade befolkning. Av Sveriges tio miljoner innevånare finns en dryg tredjedel längs denna korridor.

Handeln mellan Sverige och Norge har ökat med närmare 30 procent de senaste fem åren. Samtidigt är infrastrukturen både i form av järnväg och väg starkt belastad, inte minst utmed Värmlandsbanan samt på E18 som utgör kroppspulsådern i handeln utmed stråket. Regeringen bör därför verka för att stråket Stockholm–Oslo ges ökad prioritet inför nästa programperiod för TEN-T.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)