Val på våren

Motion 1998/99:K226 av Gunnel Wallin och Sofia Jonsson (c)

av Gunnel Wallin och Sofia Jonsson (c)
Centerpartiet verkar för en ökad decentralisering, ökat
engagemang och lokala initiativ. Införande av skilda valår
för nationella respektive regionala samt lokala val är
framförallt en demokrati- och decentraliseringsreform. Det
nationella valet hämmar ofta de regionala och kommunala
valen. Skilda valår är inte i sig en garant för en bättre
fungerande demokrati, men de ger möjlighet till ett ökat
engagemang för de olika valen och ökade möjligheter till
lokala initiativ.
Den nya budgetordningen, med kalenderår som budgetår, där budget-
propositionen  läggs på hösten innebär en olycklig kollision mellan budget-
arbetet och valrörelsen de år det är val. Problemen med detta är vi nu alla
medvetna om.
Enligt riksdagsordningen skall regeringen lämna budgetpropositionen till
riksdagen senast den 20 september. Valår behöver inte regeringen lämna
budgetpropositionen till riksdagen förrän en vecka efter riksmötets
öppnande.
Riksmötet skall enligt regeringsformen normalt öppnas på femtonde dagen
efter valdagen. Skulle det sedan bli regeringsskifte, vilket  händer med jämna
mellanrum, skall budgeten avlämnas inom tio dagar efter det att en ny
regering har tillträtt. Med val den 20 september som i år, och med ett
regeringsskifte som sker på snabbast möjliga sätt, innebär detta att budgeten
måste lämnas senast den 18 eller 19 oktober. Detta är närmast en omöjlighet,
även för personer med regeringserfarenhet.
I det fall då regeringsfrågan är mer komplicerad och talmannens
sonderingar med partiledarna drar ut på tiden finns det ett stupstocksdatum.
Budgeten måste under alla förhållanden läggas senast den 15 november och i
så fall av en expeditionsministär och med ekonomiskt kaos som omedelbar
följd.
Att problemet som beskrivits ovan är en realitet är naturligtvis ingen
överraskning.  Från de icke-socialistiska partiernas sida förespråkades i
diskussion som föregick den fyraåriga mandatperioden en övergång till
vårval. Detta motsatte sig Socialdemokraterna bestämt. För att få igenom den
längre mandatperioden tvingades de fyra partierna kompromissa.
Socialdemokraternas  farhågor för minskat valdeltagande på våren är svåra
att förstå. Många goda skäl talar för vårval. Ett val i nära anslutning till att
riksdagen avslutar sitt arbete för våren kan, förutom att problemen med
budgetarbetet undanröjs, innebära ett bättre sammanhang mellan riksdags-
arbetet och valrörelsen.
Under sommaren före ett val, när riksdagen inte är samlad, är regeringens
möjligheter att agera begränsade. Framför allt i tider när det råder ekonomisk
oro är detta ett problem. Detta är ytterligare skäl som talar för att tiden
mellan att riksdagen "upplöses" till en nyvald riksdag tillträder bör vara så
kort som möjligt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vårval.

Stockholm den 21 oktober 1998
Gunnel Wallin (c)

Sofia Jonsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)