Våld mot personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3017 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast vidta åtgärder i linje med Nordens välfärdscenters rapport När samhället inte ser, hör eller förstår och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur funktionsnedsättning kan tas med i lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nordiska ministerrådet gav Nordens Välfärdscenter i uppdrag att ta fram en rapport om könsrelaterat våld och funktionshinder. Rapporten fick titeln När samhället inte ser, hör eller förstår.

Rapporten visar att läget är mycket allvarligt. Det finns stora utmaningar på rättssäkerhetsområdet när det gäller att skydda personer med funktionsnedsättning från våld och övergrepp. Internationella studier visar också att barn med funktionsnedsättning löper 3–7 gånger större risk att utsättas för någon typ av våld. Samtidigt så är kvinnor med funktionsnedsättning mer våldsutsatta än genomsnittet.

Expertgruppen som står bakom rapporten ger flera rekommendationer till vad som bör göras. Man visar på behovet av en informationskampanj kring ämnet våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Man pekar också på att de policydokument som finns om våld och övergrepp inte uppmärksammar personer med funktionsnedsättning som en särskilt utsatt grupp. Dessutom menar man att det i hög grad saknas forskning på området.  

Därför rekommenderar expertgruppen bland annat att man bör lägga in funktonshindersperspektivet i alla strategier och förebyggande åtgärder som handlar om våld och övergrepp. Samtidigt så är kunskapsnivån om våld och övergrepp ofta låg bland professionella som möter personer med funktionsnedsättning. Men här pekar expertgruppen också på att det finns goda exempel på material bland de nordiska länderna som kan användas.

Det finns stora brister i rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning. Därför vill expertgruppen identifiera och utveckla metoder och rutiner för att undersöka juridiska ärenden och processer utifrån temat funktionsnedsättning, tillgänglighet och rättssäkerhet. Man pekar också på att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om våld och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Det är viktigt att denna information då också är tillgänglig för mottagaren. Man menar att principer för tillgängligt informationsmaterial om våld och övergrepp bör utvecklas och att det behövs strategier för hur materialet kan föras fram till personer med funktionsnedsättning.

Per Lodenius (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)