Våra barns bästa

Motion 2013/14:Ub476 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldrar ska kunna tillförsäkras en allsidig och saklig undervisning om sex och samlevnad i skolan.

Motivering

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och att de skall uppfostras till goda samhällsmedborgare. De flesta föräldrar vill också ge sina barn de bästa förutsättningar och värderingar för att klara att leva ett bra liv. Därför är skolans undervisning och värderingar så viktiga att de stämmer med vad föräldrar vill överföra till sina barn.

Skollagen från 2011 uttrycker tydligt rätten för föräldrar och vårdnadshavare att erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen där det står att ”vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen”.

Europakonventionens artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv stadgar följande, och detta är av största vikt att öka förståelsen och efterlevnaden av.

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

I barnkonventionen artikel 14 står följande:

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.

Vidare står att läsa i Europakonventionens artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet har följande lydelse:

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

I artikel 2 om rätt till undervisning står följande:

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Tyvärr har skolan blivit en arena för RFSU och RFSL och de tar sig friheter att intervenera sitt sexbudskap i en omfattning som jag tror det flesta föräldrar inte skulle samtycka till. RFSU äger en närmast monopolliknande ställning för att informera ungdomar om sex. Organisationens tillträde till skolornas undervisning saknar motstycke. Varken Naturskyddsföreningen eller Svenskt Näringsliv har möjlighet att tillhandahålla sina agendor till skolans reguljära undervisning på det sätt som RFSU får.

I höst har RFSU tydligt kommit att driva linjen att sexundervisning bör ingå som del i alla skolämnen. Med RFSU:s ambitioner ska barn i svenska skolor nu på bildlektionerna få lära sig om sagofigurers utseenden ur ett hbtq-perspektiv eller om konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte. På engelskan ska barnen få lära sig hur man tar upp frågan om att använda en kondom. Fysiken ska handla om hur hållbar en kondom är och under kemilektionerna ska barnen pilla med glidmedel och lära sig hur ämnena i glidmedel påverkar kondomens hållbarhet. Tekniklektionerna ska handla om sexleksaker.

Carl Hamilton skriver i sin bok ”Det infantila samhället – barndomens slut” att barn i dag är stressade därför att de hetsas av den kommersiella världen, av media och reklam. Barn hetsas att ”tidigt förbereda sig för sexuella aktiviteter”.

Det finns ingen anledning för barn att behöva pressas in i vuxensexualitet och lära sig om 20 olika sextekniker och sexställningar. Det kan starkt ifrågasättas om svenska barn i grundskolan ska behöva höra hur sperma smakar eller behöva pilla på RFSU:s glidmedel eller rulla på RFSU:s kondomer på gurkor på lektioner. En vanlig invändning till försvar för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är att barn ändå överexponeras till sex utanför skolans ramar och därför behöver ges en chans att under ordnade former få ställa frågor och erhålla svar om vad som händer i kroppen i puberteten. Resonemanget överskrids när RFSU vill fylla skolans samtliga skolämnen med ”sex-perspektiv” och på så vis accelererar sexualiseringen av barns tillvaro.

RFSU har redan överskridit gränser med materialet ”Sex på kartan” där man försöker pådyvla skolbarnen sina uppfattningar. Kritiken har varit stark mot att så lite fokuserat på samlevnadsundervisning till förmån för sexundervisning. Storsatsningen som ”Sex på kartan” är görs i samarbete med Utbildningsradion (UR) och lanserades 2011. I UR:s och RFSU: s lektionsmaterial ges detaljerade tekniska instruktioner om sex. Målgruppen är 14-åriga barn i högstadiet. Filmerna har också visats på tv, vilket gjort att de även setts av barn i yngre åldrar. På filmen visas explicita sexscener med karaktärer som i filmen åldersmässigt är högstadieelever.

Ett av problemen med materialet är att det kan vara olagligt. Projektledaren för filmen har hävdat att de valde bort skådespelare till förmån för tecknad film, för att det blev ”anstötligt”. Programmet kan troligtvis ha klassificerats som barnpornografi om de hade använt 14-åringar för det filmade materialet.

I barnkonventionens artikel 34 står följande:

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra (a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; (b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet; (c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.

Enligt barnkonventionen räknas alla personer upp till 18 år som barn i legalt skyddsavseende. I och med Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, skall barn ges ännu större skydd. Den nya reviderade lagstiftningen mot sexualbrott trädde i kraft 2005. Syftet med lagstiftningen var att öka skyddet för barn och ungdomar gällande sexuella övergrepp. Därför infördes flera nya straffbestämmelser som enbart skyddar barn.

Den svenska skollagen förbjuder konfessionella inslag och Skolinspektionen har sagt att det är mycket allvarligt att en skola i sin likabehandlingsplan hänvisar till bibelns gyllene regel. Men att lärare utestängs från klassrummen när RFSU:s informatörer ska prata om gruppsex och sextekniker med 13- och 14-åringar innebär att RFSU tar över skolans uppgift.

I flera mål i svenska domstolar har den reviderade lagstiftningen mot sexualbrott tillämpats. Syftet med lagstiftningen var att öka skyddet för barn och ungdomar gällande sexuella övergrepp och därför infördes nya straffbestämmelser som enbart skyddar barn. Men i fall där domstolarna har dömt till sexuellt utnyttjande av barn, när gärningsmannen har varit drygt 15 och flickan varit 13, har RFSU protesterat och menat att ”lagen gör barn till sexualförbrytare”. Kopplingen till RFSU:s egen propaganda de senaste åren är tydlig. Det borde vara samhällets grundläggande uppgift att skydda barn och ungdomar mot alla former av sexuella kränkningar. Istället bör sex och samlevnad i svenska skolor stå i överensstämmelse med lagstiftningen och praxis kring sexualbrott mot barn, och syfta till att påverka ungas attityder i den riktningen att de avstår en för tidig sexdebut samt sexuella risktaganden.

En statligt finansierad sexualmoral som strider mot vad många föräldrar vill att skolan ska förmedla till deras barn i yngre tonåren. Föräldrarna måste informeras om och godkänna det utbildningsmaterial som används. Vilken sexualetik som ligger bakom UR:s material är också en berättigad fråga. Skulle ett material från politiska partier som Moderaterna eller Socialdemokraterna ha fått skolor att visa materialet okommenterat? Varför ska det i så fall göras när RFSU öppet skickar materialet med UR?

Skolans läroplaner har i många år kraftfullt betonat nödvändigheten av att undervisningen både ska vara saklig och allsidig. Nedanstående text finns både i LPO 94 och LGR 11.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Polisen uppmanar på sin hemsida barn och unga att vara observanta om personer på nätet försöker att diskutera med dem och ”kommer in på frågor om sex”. Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller när den som utsätts är under 15 år. Det är viktigt att lyfta fram skolans moraliska och juridiska ansvar för vad de låter RFSU undervisa våra barn.

Jag tror på en skola där känsliga ämnen som sex och samlevnad skall undervisas med respekt för föräldrarnas synsätt.

Stockholm den 2 oktober 2013

Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)