med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011

Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan.

Tusental kronor

Tilläggsbudget för 2010

Avvikelse från regeringen

Utgiftsområde

Anslag

8

Migration

–875 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

–875 000

13

Integration och jämställdhet

–500

1:1

Integrationsåtgärder

–500

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 000

10:1

Filmstöd

5 000

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

1 000

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

–1 000

24

Näringsliv

4 200

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

1 500

2:3

Exportfrämjande verksamhet

2 700

Summa avvikelse

–866 300

  1. Riksdagen avslår regeringens yrkande 5 om att bemyndiga regeringen att under 2011 besluta om att tillföra 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att stimulera värvningen av s.k. tredjelandsstudenter.

Motivering

Nej till bidragsökning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regeringen skjuter till 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att stimulera värvningen av s.k. tredjelandsstudenter. Anslagen för dessa stipendier kommer belasta utgiftsområde 16 anslag 2:53. Detta samtidigt som flera larm kommer om att lärartätheten är för låg på våra högre lärosäten och många utbildningars kvalitet riskerar att urholkas. Vi tycker att detta är en oansvarig politik och vill i stället satsa dessa pengar på högre lärartäthet och på att säkerställa kvaliteten i den högre utbildningen.

Utgiftsområde 8 anslag 1:2 Ersättningar och
bostadskostnader –875 000

Anslaget Ersättningar och bostadskostnader uppgår till 3 026 387 000 kr. I vår budgetmotion för 2011 föreslog vi en minskning med drygt 2 miljarder kronor. Nu föreslår regeringen en ökning med 875 000 000 kr på grund av den massiva asylinvandringen, inte minst då boendekostnaderna för påstått ensamkommande barn ökat kraftigt. Sverigedemokraterna motsätter sig att hundratals och åter hundratals miljoner går till den totalhavererade asylinvandringen. Om Migrationsverkets prognoser över den ökade tillströmningen av ensamkommande barn stämmer, är det upp till regeringen att komma med förslag till en effektivisering av den verksamhet som kan härledas till anslaget. Detta för att bespara skattebetalarna denna stora utgiftsökning. I höstens budgetmotion kommer vi att kraftigt skära ned både på utgiftsområde 8 och anslag 1:2.

I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har utgjorts av flyktingar enligt FN:s Genèvekonventions definition. Detta har orsakat stora ekonomiska, sociala och kulturella problem samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen. I vårt Sverige skulle en permanent minskning av ovanstående anslag vara möjlig.

Utgiftsområde 13 anslag 1:1 Integrationsåtgärder –500

Enligt regeringen används anslaget för åtgärder som stimulerar integrationsprocesserna samt för uppföljning och utvärdering av integrationen. Reformen om nyanländas etablering innebär ökade resurser till tolktjänster och av ett utökat tolkregister. I vår budgetproposition för 2011 föreslog vi att hela anslaget skulle avskaffas, och därmed skulle skattebetalarna besparas 127 905 000 kr. Därför motsätter vi oss den av regeringen föreslagna ökningen på 500 000 kr och ämnar i kommande höstbudget att antingen slopa hela anslaget eller kraftigt skära ned på det. Detta som en direkt konsekvens av att vi motsätter oss det mångkulturella samhällsexperimentet.

Utgiftsområde 17 anslag 10:1 Filmstöd +5 000

Våra små landsortbiografer utgör en viktig, men ofta bortglömd del av både kulturarvet och det samtida kulturlivet. Många av dessa hotas nu av nedläggning på grund av de höga omställningskostnaderna som digitaliseringen av biografvärlden medför. Det är därför välkommet att regeringen nu efter hårda påtryckningar väljer att tidigarelägga stödet till dessa biografer. Med tanke på det stora och akuta behovet väljer vi dock att höja filmstödet med ytterligare 5 miljoner kronor under 2011.

Utgiftsområde 17 anslag 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning +1 000

Utgiftsområde 17 anslag 14:3 Bidrag till
kontakttolkutbildning –1 000

Sverigedemokraterna noterar att regeringen valt att omfördela anslag från anslag 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning till anslag 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning och hänvisar till rådande arbetsmarknadssituation. Vi menar att detta är en onödig och felaktig prioritering. Inom bägge områdena finns i dagsläget ett behov av auktoriserade tolkar, men satsningar på utbildning måste spegla det framtida behovet. En ansvarsfull invandringspolitik, som vi verkar för, kommer resultera i minskat behov av kontakttolkar. Dessutom indikerar siffror att det inom vissa språk finns ett överskott av kontakttolkar, varför vi menar att omfördelningen bör ske huvudsakligen inom anslag 14:3. Vad gäller teckentolkar är det framtida behovet snarare ökande, bl.a. då fler tolkbehövande söker sig till arbeten som kräver akademisk utbildning såväl som ökade kommunikationsmöjligheter inom arbetslivet. Vi anser därför att det överskott som regeringen hänvisar till bör användas till att locka fler till utbildningen för att möta kommande behov.

Utgiftsområde 24 anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m. +1 500

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 641 009 000 kr. Regeringen vill minska anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. med 1 500 000 kr. Detta kommer att innebära minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder 2011.

Vi ser fortfarande ett stort behov av innovationsinsatser och främjande av näringslivet. Företagsutvecklingen är motorn i svensk industri. Därför vill vi öka anslaget med 1 500 000 kr.

Utgiftsområde 24 anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet +2 700

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 193 889 000 kr. Anslaget finansierar det statliga uppdraget till Sveriges exportråd (Exportrådet).

Regeringen vill minska detta anslag med 2 700 000 kr. Konsekvensen blir att de tillgängliga medlen för exportfrämjande verksamhet minskar.

Vi vill att exportfrämjande insatser och handelspolitiska insatser ska ha en hög prioritet och därför vill vi öka anslaget med 2 700 000 kr.

Stockholm den 28 april 2011

Jimmie Åkesson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Erik Almqvist (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Josef Fransson (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Lars Isovaara (SD)

Mikael Jansson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Julia Kronlid (SD)

David Lång (SD)

William Petzäll (SD)

Per Ramhorn (SD)

Margareta Sandstedt (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Björn Söder (SD)

Tony Wiklander (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-05-04 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)