med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014

Motion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen avslår förslaget att anskaffningen av stridsflygssystemet JAS 39 E även ska få omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan (avsnitt 3.2.1 i propositionen).

  3. Riksdagen avslår förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision (avsnitt 2 och 3.2.8 i propositionen).

  4. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att på bolagsstämma i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta bolagets samtliga tillgångar och skulder eller delar av dessa (avsnitt 3.2.8 i propositionen).

  5. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att öka eller minska statens ägande i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet (avsnitt 3.2.8 i propositionen).

  6. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid ett tillfälle som regeringen finner lämpligt (avsnitt 3.2.8 i propositionen).

  7. Riksdagen avslår förslaget att godkänna den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 3.2.8 i propositionen).

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Biståndsverksamhet

29 724 272

+954 190

Summa

+954 190

Inledning

Vänsterpartiets ekonomiska politik presenteras i vår motion inom regeringens ekonomiska vårproposition. Vår principiella syn på vårändringsbudgeten är att den behandlar regeringens politik och justeringar av densamma. Av den anledningen avstår Vänsterpartiet i normalfallet från att motionera på vårändringsbudgeten. I år gör vi dock ett undantag på ett antal punkter.

Internationellt bistånd

Regeringen föreslår i propositionen att anslaget 1:1 inom utgiftsområde 7 biståndsverksamhet minskas med 954 190 000 kronor. Regeringen minskar därmed biståndet för 2014 med 1 miljard kronor från 31,8 till 30,8 miljarder kronor. Det innebär att regeringen i efterhand ökar de redan stora avräkningarna från biståndet. Pengarna vill regeringen använda till att finansiera flyktingmottagande i Sverige. En allt större del av biståndet stannar därmed i Sverige.

Vänsterpartiet står upp för en human flyktingpolitik. Men flyktingmottagande i Sverige är inte internationellt bistånd. Vi har gjort internationella åtaganden att ge människor på flykt asyl i vårt land, dessa åtaganden ska inte fattiga människor i Syd betala för genom uteblivet bistånd.

Vänsterpartiet menar att Sveriges bistånd spelar en viktig roll för att utrota världens fattigdom och vill därför se en minskning av andelen av biståndsbudgeten som går till annat än bistånd. Vi tycker att det är orimligt att under pågående budgetår minska biståndet, vilket kommer att innebära att Sverige får backa från åtaganden som vårt land gjort till både FN-organ och partners i utvecklingsländerna. Det skadar Sveriges trovärdighet och skapar frågetecken runt andra utvecklingsåtaganden som Sverige gjort.

Mot denna bakgrund bör ramarna för utgiftsområde 7 ändras enligt tabell 1 i motionen. Detta bör riksdagen besluta.

JAS 39 Gripen E

Regeringen vill gå vidare med utveckling och anskaffning av JAS 39 Gripen E. I Vårändringsbudget 2014 föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna att ”anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan”.

Vänsterpartiet anser att projektet JAS Gripen E är för kostsamt och vill stoppa upphandlingen och därmed fortsatt anskaffning; vi ser inget behov av denna typ av plan. Regeringens satsning upptar hela 57 procent av anslagspost 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, vilket gör att det fattas pengar till nödvändig utrustning till förbandsverksamheten. Riksdagen bör därför avslå förslaget om att anskaffningen av JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan (avsnitt 3.2.1 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Miljöstyrningsrådet

Varje år upphandlar våra kommuner, landsting och staten varor och tjänster för uppskattningsvis 600 miljarder kronor. Den offentliga upphandlingen skulle kunna vara ett av våra främsta verktyg för att ställa om vår ekonomi till en hållbarare utveckling. I dag spelar Miljöstyrningsrådet en helt avgörande roll som kunskapsbank och rådgivare åt våra upphandlare. Tack vare Miljöstyrningsrådet kan våra upphandlare ställa sociala och miljömässiga krav för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Regeringen vill under året lägga ner Miljöstyrningsrådet och samla hela upphandlingsstödet under Konkurrensverket. Regeringens förslag har kritiserats av regeringens egen utredare om offentlig upphandling, Sveriges Kommuner och Landsting, Lantbrukarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen. Det finns en stor rädsla för att det viktiga arbete som t.ex. Miljöstyrningsrådet bedrivit riskerar att försvinna när upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket.

Konkurrensverket har vid flera tillfällen tydligt understrukit vikten av att i första hand främja den fria konkurrensen framför att ställa hårda sociala, miljömässiga eller djurskyddskrav i upphandlingen. Det kan också vara svårt för en myndighet, som Konkurrensverket, att ge tydliga råd i upphandlingar. Miljöstyrningsrådet har i dag en friare roll att göra just det.

Vänsterpartiet anser därför att Miljöstyrningsrådet bör bevaras i sin nuvarande form.

Riksdagen bör avslå förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision (avsnitt 2 och 3.2.8 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Riksdagen bör även avslå förslaget att bemyndiga regeringen att på bolagsstämma i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder (avsnitt 3.2.8 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Riksdagen bör även avslå förslaget att bemyndiga regeringen att öka eller minska statens ägande i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet (avsnitt 3.2.8 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Riksdagen bör även avslå förslaget att bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid ett tillfälle som regeringen finner lämpligt (avsnitt 3.2.8 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Riksdagen bör även avslå förslaget att godkänna den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 3.2.8 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 24 april 2014

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ulla Andersson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-24 Bordläggning: 2014-04-29 Hänvisning: 2014-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)