Värdeburen tillväxt

Motion 2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors rätt till livskvalitet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kulturrådet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgången till offentliga rum och gemensamma utrymmen i samhällsplanering, särskilt av nya bostadsområden.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur- och musikskolan.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om estetiska ämnen i gymnasieskolan.2

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolor med estetisk inriktning.

1 Yrkande 3 hänvisat till CU.

2 Yrkande 5 hänvisat till UbU.

Motivering

Tillväxt är en förutsättning för ett utvecklat samhälle. Tillväxten måste dock bygga på en grund som inte sliter ut människor och miljö. En sådan värdeburen tillväxt bygger på ett rikt och utvecklande kulturliv. Kultur utvecklar människor och skapar nya arbetstillfällen. Kulturen har ett egenvärde för oss som människor men den är också ett viktigt verktyg för att utveckla demokratin och för att skapa en rik fritid för såväl barn som vuxna och äldre. Den bidrar till sammanhållning samtidigt som den hjälper oss att vidga vyerna och få nya perspektiv. Därför är det statens uppgift att säkerställa att det finns ett rikt kulturutbud över hela landet. När Kulturrådet fortsättningsvis förhandlar fram de regionala överenskommelserna om kulturen måste Kulturrådet ges resurser till detta.

Vår kulturpolitik tar sin utgångspunkt i vår egen vilja att skapa. Därför är kultur i förskola och skola så viktigt och därför har folkbildningen alltid en roll i vårt samhälle. Forskning visar att kultur i olika former stimulerar lärandet. Därför är det viktigt att återinföra de estetiska ämnena i gymnasieundervisningen, och därför är folkhögskolor med estetisk inriktning särskilt lämplig utbildningsform för de unga som för länge sedan tröttnat på den traditionella skolans sätt att lära. Det måste ske en utvärdering av projektet ”Skapande skola” så att det säkerställs att de grupper som har störst behov får del av anslagen. Vi socialdemokrater prioriterar inom den nationella kulturpolitiken att alla barn ska ha tillgång till kultur- och musikskoleverksamhet. En maxtaxa för kommunala kultur- och musikskolor bör övervägas och målet ska vara att alla kommuner har en kultur- och musikskola.

Det är en socialdemokratisk utgångspunkt att människor alltid är mer än bara kunder på en marknad. Vi är medborgare i ett samhälle. Det är därför ett växande problem att de offentliga rummen blir allt färre. Torg glasas in och blir gallerior som ägs av kommersiella bolag som kan reglera tillgången till dessa och som håller stängt kvällstid. Vikten av offentliga rum och gemensamma ytor måste tas med i samhällsplaneringen, särskilt vid anläggandet av nya bostadsområden.

Stockholm den 28 september 2011

Ann-Kristine Johansson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)