Världsomfattande infektionssjukdomar

Motion 2005/06:So518 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en kontinuerlig uppdatering av handlingsplanerna för en pandemi.

Motivering

Pandemi är namnet på de epidemier som drabbar och får spridning över stora delar av världen. Under 1900-talet har världen drabbats av tre pandemier – Spanska sjukan, 1918–1919, Asiaten (influensa) 1957 och Honkonginfluensan 1968. Alla tre kännetecknas av en relativt snabb spridning med stora konsekvenser. Dessvärre finns ganska lite utforskat om vilka samhällskonsekvenser dessa pandemier har haft då det skulle vara en god kunskap inför framtida pandemier. För nya pandemier kommer att uppstå. Idag är spridningshastigheten dessutom högre än vid de tidigare nämnda utbrotten genom människors ökade resande.

Sverige har sedan februari 2005 en pandemiplan samt en sedan 1 januari 2005 uppdaterad smittskyddslag. Det är bra. Men för att kunna möta ett reellt hot om en pandemi krävs det att pandemiplanen regelbundet uppdateras. WHO som också har en pandemiplan uppdaterar denna kontinuerligt och bevakar dessa frågor löpande. Vi menar att Sverige, mot bakgrund av den historiska kunskap vi har om pandemiers utbredning och dagens kunskap om t.ex. sars och fågelinfluensan, bör ha ett aktivt förhållningssätt när det gäller beredskapen för pandemiutbrott. En sådan beredskap ska innefatta alla de aspekter som ett pandemiutbrott innebär – personalförsörjning, läkemedel, vacciner, information och styrdokument för ansvar m.m. Vänsterpartiet anser därför att regeringen bör få i uppgift att ansvara för att en kontinuerlig uppdatering sker vad gäller nationella handlingsplaner vid pandemi. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Elina Linna (v)

Ingrid Burman (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)