Värmländsk finnskog med rökstugor som världsarv

Motion 2021/22:2926 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom Länsstyrelsen Värmland bör verka för att skydda de sammanhängande skogsfinska bosättnings- och odlingsmiljöerna som har svagt eller inget skydd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det skogsfinska kulturlandskapet, finnskogen med dess finngårdar och rökstugor i Värmlands län, på Unescos världsarvslista och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skydda det skogsfinska kultur- och odlingslandskapet

Okänt för många svenskar idag, är gångna tiders finländska arv och dess påverkan av vårt kultur- och odlingslandskap. I ett flertal av våra svenska landskap finns sammanhängande skogsbygder som starkt präglats av den gamla finska kulturen, vilket gårdsnamn, byggnadsstil och lägesnamn vittnar om och inte minst de få kvarvarande odlingsmarker som bröts på 1600-talet genom att skog höggs ned och svedjebruk förvandlade markerna till odlings- och betesmark. Dessa miljöer är unika och inte ens i Finland finns bevarade rökstugor på ursprunglig plats, likt det finns på båda sidor gränsen av Sverige, Värmlands län och Norge, Hedmarks fylke. Ett flertal områden är redan naturreservat som förvaltas för att bevara byggnadsbestånd, slåtterängar, växt- och djurliv och för att bruka dess inägomark med årlig hävd. Men här vill jag att regeringen genom Värmlands länsstyrelse verkar för att skydda de sammanhängande skogsfinska bosättnings- och odlingsmiljöerna som har svagt eller inget skydd och även tar initiativ till att föra fram ett nytt världsarv, enligt Unescos världsarvskonvention, Finnskogen med dess finngårdar och rökstugor i Värmlands län, som är det allra största sammanhängande området i landet med gamla finnbosättningar och lägesnamn. Hela kyrksocknar har faktiskt grundats av finnbosättarna. Ett projekt för att förverkliga detta är i startgroparna och initierat av ett antal länsaktörer, men jag vill ge regeringen tillkänna att det ur regionalt perspektiv är angeläget att regeringen bidrar till regional utveckling som skulle främja besöksnäring och lokalt näringsliv

Unesco har antagit ståndpunkten om att vara mycket restriktivt med att nominera nya objekt till sina världsarvslistor. Regeringen har därför anfört att Sverige bör vara återhållsamt med att föra fram förslag på nya världsarv. Jag åberopar det unika kulturvärdet och att regeringen tar detta i beaktande genom att upplysa Unesco om kulturvärdet, som utgörs av det unika sammanhängande området med de ursprunglig plats kvarvarande rökstugorna.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)