Värna riksvägarnas kvalitet

Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna riksvägarna i Sveriges gles- och landsbygdsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksvägarnas kvalitet är av central betydelse för gles- och landsbygdslänen. Långa avstånd mellan byar, orter och städer kräver goda vägförbindelser då mycket av förflyttning sker med hjälp av bil eller buss. Både gods och individer är i behov av möjligheter till snabba och säkra transporter.

Riksvägarna ska binda samman Sveriges långa avstånd genom att vara av hög kvalitet. Tyvärr har många av dem dock changerat. Det handlar delvis om medelstill­delningen i den statliga budgeten, men också om Trafikverkets prioritering vad gäller satsningar och underhåll.

I Gävleborgs län har riksväg50 varit aktuell i debatten med anledning av den föreslagna avsmalningen av vägen mellan Söderhamn och Bollnäs, i och med att Trafikverket av kostnadsskäl vill ta bort vägrenarna, dessvärre med försämrad farbarhet till följd. Även den tidvis väldigt tungt trafikerade riksväg83, som löper från Tönnebro och förbi Ljusdal, är i skriande behov av underhåll och säkerhetsåtgärder. Och så här ser det ut på många håll i landet.

Framkomligheten på våra vägar i allmänhet och riksvägarna i synnerhet måste värnas. Satsningar måste också ske i andra delar av landet än – som idag – till allra största del i storstadsregionerna. Därför bör regeringen se över möjligheten att i högre grad värna och utveckla landets riksvägar i gles- och landsbygdsområden.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)