Värna Vättern

Motion 2021/22:3796 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ta helhetsansvar för Vättern som en viktig friskvattentäkt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökade ekonomiska resurser till Kustbevakningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vättern är en viktig dricksvattentäkt. Den har direkt påverkan för ca 300 000 människor runt omkring Vättern och ännu fler berörs om Linköping och Norrköping inkluderas. Det har stor betydelse hur vi förvaltar den naturresurs som Vättern är.

På 1950-talet var Vättern en grumlig sjö med stor negativ miljöpåverkan. Genom arbete bland annat i vattenvårdsförbund med intressenter kring sjön så har vattnets kvalitet förbättrats. Vättern är idag en sjö med klart vatten och gott om röding, öring, harr med flera fiskarter.

Men det finns ständigt utmaningar genom utvecklingen inom olika verksamheter runt Vättern som medför risker som måste hanteras. Användning av exempelvis kemikalier måste förändras så att miljögifter undviks och hållbara alternativ utvecklas.

Det gör att ansvariga myndigheter behöver öka takten i arbetet i syfte att säkra Vättern som dricksvattentäkt. Länsstyrelserna är en viktig del av den statliga organisationen och har att döma av skilda intressen. Regeringen bör därför i särskild ordning ta helhetsansvar för Vättern så att den säkras som friskvattentäkt.

Vi oroas över att regeringen så kraftigt underfinansierar Kustbevakningen i budgeten, vilket kan leda till att myndigheten tvingas avyttra fartyg. Det kan få stora negativa konsekvenser för Kustbevakningens miljöövervakning. När ett utsläpp av olja sker till havs eller i de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren har Kustbevakningen ansvar att ta hand om och ta upp oljan. I Kristdemokraternas budgetalternativ föreslås Kustbevakningen få de resurser som de efterfrågat. Vi är förstås positiva till det och tycker att det är oerhört viktigt att säkra Vättern som dricksvattentäkt.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)