Varningstexter på vin- och spritflaskor

Motion 1992/93:So276 av Harald Bergström (kds) och Karin Israelsson (c)

av Harald Bergström (kds) och Karin Israelsson (c)
Enligt alkoholläkaren Gunnar Ågrens
doktorsavhandling dör varje år flera hundra ungdomar till
följd av akut alkoholförgiftning. Varje år föds mer än 100
barn med bestående men till följd av mammans
alkoholförtäring under graviditeten. Seriös forskning visar
att så små mängder som ett par glas vin om dagen signifikant
ökar såväl risk för spontanabort som missbildningar.
Antalet för tidigt döda på grund av alkoholmissbruk har av
socialstyrelsen uppskattats till omkring 6.000 människor per
år.
Regeringsförklaringen säger därför också att
''Alkoholmissbruket är ett av våra största sociala problem.
Alkoholpolitiken syftar till minskad konsumtion och
minskade alkoholskador.'' I budgetpropositionen föreslås
bl.a. därför en försiktig höjning av alkoholskatten. Vi
välkomnar denna men tycker nog att höjningen kunde vara
större.
Alkoholbruket har en flerhundraårig historia i vårt land.
Skulle etylalkohol introduceras som beståndsdel i livsmedel
i dagens Sverige bleve det med säkerhet klassificerat som ett
gift och därmed underkastat de restriktioner lagstiftningen
föreskriver angående giftiga ämnen. De alkoholhaltiga
drycker som säljes i vårt land idag är emellertid underlagda
livsmedelslagstiftningen. Denna inkonsekvens vill vi fästa
både riksdagens och regeringens uppmärksamhet på. Det
förefaller oss orimligt att en giftig, vanebildande substans
klassificeras som ett livsmedel och därmed omfattas av
livsmedelslagen.
I linje med regeringens intention att minska
alkoholkonsumtionen och därmed skadorna bör regeringen
införa bestämmelser om att vin och sprit ska märkas med
varningstexter, på samma sätt som vi f.n. finner på
cigarettpaket. Sådana bestämmelser har redan införts i t.ex.
USA på ölburkar.
Vi menar att saklig information är det främsta sättet att
minska alkoholkonsumtionen i landet, och att dessa
varningstexter på vin- och spritflaskor givetvis också i
fortsättningen ska kompletteras med systembolagets
informationsverksamhet liksom med information i
skolorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts som motiv för införande av
varningstexter på vin- och spritflaskor,
2. att riksdagen hos regeringen begär att Socialstyrelsen
får i uppdrag att utarbeta varningstexter på vin- och
spritflaskor.

Stockholm den 26 januari 1993

Harald Bergström (kds)

Karin Israelsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)