Västlänken

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till Västlänken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västlänken upplevs som ett politiskt prestigebygge, ett bygge som inte har förankring hos göteborgarna.

Västlänken är tänkt att bli en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som vi kommer att bygga vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.

Befolkningen och den ekonomiska tillväxten i Västsverige ökar stadigt. Järnvägssatsningar är en viktig förutsättning för fortsatt regional tillväxt eftersom fler människor då kan nå fler arbetsplatser inom rimlig pendlingstid. Det har sedan länge funnits stora förväntningar på järnvägen i Västsverige eftersom kapaciteten är maximalt utnyttjad. Järnvägen ses som det trafikslag som kan bidra till tillväxten i Västsverige och dessutom göra det på ett långsiktigt hållbart sätt. För att optimera järnvägssatsningar i Västsverige måste man släppa den politiska prestigen och ta till sig andra alternativ som är bättre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och även för staden Göteborg.

Trafikverkets beräkningar visar att kostnaderna är dubbelt så stora som nyttan. Om man tar höjd för felberäkningar så är det troligt att kostnaden ökar ytterligare mot nyttan. Att det behövs bättre förbindelser i Göteborg råder det ingen tvekan om, men Västlänken ger ingen utökad turtäthet eftersom det är kapacitetsbrist på banorna runt Göteborg och den ger inte heller kortare restider eftersom den tar en omväg genom staden.

SOM-institutet har släppt sin årliga attitydundersökning om Västlänken. Den visar att sammanlagt 43 procent av göteborgarna är emot projektet. Motsvarande siffra i förra mätningen var 40 procent, det vill säga en ökning med 3 procentenheter. Av de 43procenten säger 30 procent att projektet är mycket dåligt och 13 procent att det är ganska dåligt. Endast 14 procent tycker att Västlänken är mycket bra, medan 22 procent anser att den är ganska bra. Totalt 36 procent. 12 procent menar att pendeltågstunneln varken är bra eller dålig. Det man kan utröna är att motståndet är i klar majoritet och budskapet är tydligt: göteborgarna vill inte ha Västlänken. Dessutom ökar motståndet.

Med ett sådant massivt motstånd mot Västlänken vore det rimligt att Trafikverket får i uppdrag att göra en djupare analys av alternativa lösningar istället för Västlänken. Vi vet att det finns mycket material om ett alternativ som kallas för Gårdalänken. Med Gårdalänken får man dessutom ett helt nytt resecentrum. Med ett nytt resecentrum och befintlig centralstation får man stora möjligheter att öka kapaciteten på järnvägen.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-19 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)