Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg

Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västra stambanan är den befintliga spårbundna länken mellan Stockholm och Göteborg. Sveriges mest trafikerade järnväg har stor kapacitetsbrist. Det behövs bättre kapacitet och robusthet för att öka person- och godstrafiken.

Kapacitetsutnyttjandet på Västra stambanan är idag mycket högt och en utökning av trafiken är inte möjlig utan stora kvalitetsförsämringar för befintlig trafik. Störst är belastningen på sträckan Göteborg–Alingsås. 2015 genomförde Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland. Där drogs slutsatsen att ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås bör byggas för att nå de långsiktiga transportmålen.

Möjliggör en kraftig ökning

Ett nytt dubbelspår skulle möjliggöra en kraftig utökning av tågtrafiken samt skapa ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. En sådan förstärkning av Västra stambanan skulle avsevärt förbättra pendlingsmöjligheterna längs Västra stambanan, vilket förväntas skapa underlag för ökad tillväxt och bostadsbyggande i kommunerna längs järnvägen, särskilt i nära anslutning till stationerna.

Högre turtäthet och kortare restider med tåg bidrar även till ökad regionförstoring och en bättre koppling mellan de nuvarande arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. Ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle möjliggöra en betydande ökning av godstrafiken på Västra stambanan, i både hög- och lågtrafik. Västra stambanans nationella betydelse kan inte överdrivas. Idag är detta ett nyckelstråk för gods- och persontransporter.

Kapaciteten i taket

Kapaciteten på Västra stambanan har slagit i taket. Banan utnyttjas till bristningsgränsen med såväl gods-, regional- och snabb- som pendeltåg. Vi kan se hur nödvändiga underhållsarbeten under flera års tid fått stora konsekvenser för främst den regionala trafiken men också fjärrlinjerna. Numera är det ingen som räknar med att komma i tid eftersom det i stort sett varje vecka är nya problem med framkomlighet.

Den upprustning av Västra stambanan som just nu genomförs är nödvändig. Stora insatser har gjorts, görs och planeras, inte minst i Skaraborg, med såväl kontaktlednings- som räls- och spårbyte. Detta är positivt och ska förhoppningsvis öka banans tillförlitlighet vad gäller framkomlighet. Men sträckan mellan Alingsås och Göteborg är flaskhalsen i systemet.

Fyra spår

Behovet av utökad kapacitet kan tillgodoses genom fortsatt utbyggnad till fyra spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst såväl för regionen som för hela järnvägssystemet. Sträckan Alingsås–Göteborg har största prioritet vad gäller såväl person- som godstransporter.

Vi vill betona att behovet att bygga ut Västra stambanan består även om Götalandsbanan kommer till stånd. Dessa två objekt står alltså inte i motsats till varandra utan är en förutsättning för att klara kommande behov av ökade klimatsmarta transporter.

De globala miljöhoten sätter ökat tryck på utbyggd järnvägstrafik, vilket är ytterligare ett skäl att påskynda insatserna för en mer hållbar utveckling. Utbyggnaden av Västra stambanan är en angelägenhet inte bara för regionen utan för tillväxten i hela landet.

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)