Västra stambanan

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S)

av Erik Ezelius m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att påskynda arbetet med att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kapacitetsutnyttjandet på Västra stambanan har under en lång tid varit mycket högt och en utökning av trafiken är inte möjlig utan stora kvalitetsförsämringar för befintlig trafik. Störst är belastningen på sträckan GöteborgAlingsås. 2015 genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland. Där drogs slutsatsen att ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås bör byggas för att nå de långsiktiga transportmålen.

I den infrastrukturplan som lagts fast för perioden 20182029 fick Trafikverket uppdraget att återkomma med en bristanalys vad gäller Västra stambanan för kommande planperiod eller vid planrevidering. Det finns få järnvägssträckor i landet som är så analyserade och utredda som Västra stambanan. Därav borde framtagandet av en bristanalys kunna påskyndas.

Möjliggör en kraftig ökning

Ett nytt dubbelspår AlingsåsGöteborg skulle möjliggöra en kraftig utökning av tågtrafiken samt skapa ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. En sådan förstärkning av Västra stambanan skulle avsevärt förbättra pendlingsmöjlig­heterna längs Västra stambanan, vilket förväntas skapa underlag för ökad tillväxt och bostadsbyggande i kommunerna längs järnvägen, särskilt i nära anslutning till stationerna.

Högre turtäthet och kortare restider med tåg bidrar även till ökad regionförstoring och en bättre koppling mellan de nuvarande arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. Ett nytt dubbelspår GöteborgAlingsås skulle möjliggöra en betydande ökning av godstrafiken på Västra stambanan, både i hög- och lågtrafik. Västra stambanans nationella betydelse kan inte överdrivas. Idag är detta ett nyckelstråk för gods- och persontransporter.

Kapaciteten i taket

Kapaciteten på Västra stambanan har slagit i taket. Banan utnyttjas till bristnings­gränsen med såväl gods-, regional-, snabb- som pendeltåg. Vi kan se hur nödvändiga underhållsarbeten under flera års tid fått stora konsekvenser för främst den regionala trafiken men också för fjärrlinjerna. Numera är det ingen som räknar med att komma i tid eftersom det i stort sett varje vecka är nya problem med framkomlighet.

Den upprustning av Västra stambanan som just nu genomförs är nödvändig. Stora insatser har gjorts, görs och planeras, inte minst i Skaraborg, med såväl kontakt­lednings- som räls- och spårbyte. Investeringar görs även i omloppsnära uppställnings­spår. Detta är positivt och ska förhoppningsvis öka banans tillförlitlighet vad det gäller framkomlighet. Men sträckan AlingsåsGöteborg är flaskhalsen i systemet.

Fyra spår

Behovet av utökad kapacitet kan uppnås genom fortsatt utbyggnad till fyra spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst såväl för regionen som för hela järnvägssystemet. Sträckan AlingsåsGöteborg har största prioritet såväl vad det gäller person- som godstransporter.

De globala miljöhoten sätter ökat tryck på utbyggd järnvägstrafik, vilket är ytter­ligare ett skäl att påskynda insatserna för en mer hållbar utveckling. Utbyggnaden av Västra stambanan är en angelägenhet inte bara för regionen utan för tillväxten i hela landet.

Erik Ezelius (S)

Carina Ohlsson (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)