Västra stambanan

Motion 2018/19:2856 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag en färdig korridor mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan. Behoven är mycket stora för att denna järnvägsförbindelse ska fungera tillfredsställande för såväl godstransporter som persontransporter. Det ligger ett förslag om en mycket stor satsning på att bygga en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta projekt är väldigt omfattande och kommer att ta lång tid att genomföra.

Det innebär att vi under mycket lång tid kommer att vara beroende av de järnvägar som finns och också att vi måste bygga ut dessa för att klara de godsflöden som finns och den persontrafik som efterfrågas. Belastningen är redan idag mycket stor och det är fullt på spåren. Detta visar tydligt hur stort behovet av utbyggnad är för just denna järnvägsförbindelse, Västra stambanan, och behoven fortsätter att öka för både gods- och persontransporter.

En snabb utbyggnad och upprustning av Västra stambanan är det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att öka kapaciteten mellan Sveriges två största städer, Göteborg och Stockholm. En utbyggnad är mycket viktig då godstrafiken ökar kraftigt från och till Göteborgs hamn, och våra företag och deras anställda är beroende av snabba och säkra godsleveranser för sin överlevnad. En utbyggnad är nödvändig för att inte person- och godstransporterna på Västra stambanan genom Sverige ska hindra utvecklingen och bromsa tillväxten. En utbyggnad ger också större möjligheter för ännu snabbare tågförbindelser. Västra stambanan är den rakaste och kortaste järnvägen mellan Sveriges två största städer. Regeringen bör därför snarast möjligt se över möjligheten att påbörja en utbyggnad av ett tredje spår på Västra stambanan och för fyra spår mellan Alingsås och Göteborg samt göra en kraftig upprustning av den befintliga järnvägen på Västra stambanan.

Ulrika Heie (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)