Vätterns vatten

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)

av Emma Hult m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och genom att se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vättern hyser såväl natur- och miljömässiga som samhällsviktiga värden och är därför skyddad av fyra riksintressen enligt miljöbalken – friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Vättern har också skydd som dricksvattentäkt. och dessutom är Vättern i sin helhet ett Natura 2000-område och en del av EU:s nätverk av skyddade områden. Östra Vätterbranterna är biosfärområde under Unesco; en utmärkelse som ställer krav på långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vättern försörjer redan över en kvarts miljon människor med dricksvatten, och ytterligare kommuner är på väg att ansluta till Vättervatten. Dessutom kan Vättern som dricksvattentäkt bli ovärderlig i en framtid om till exempel havsnivån stiger och ger upphov till saltvatteninträngning i Mälaren, som i dagsläget är dricksvattentäkt för i princip hela Mälardalen. Även från europeiska kontinenten tittar man på Vättern som möjlig framtida dricksvattentäkt.

Minerallagen och Försvarsmaktens intressen har företräde

Idag har vi i praktiken inte ett tillräckligt skydd för dricksvatten i Sverige, trots att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Minerallagen och Försvarsmaktens intressen har företräde. Det finns inte heller tillräckliga vattenskyddsområden kring våra värdefulla dricksvattentäkter.

Utöver den omfattande befintliga övningsverksamhet som Försvarsmakten i dag har tillstånd att bedriva över Vättern har man ansökt om att öka det totala antalet flygrörelser kraftigt.

Att ytterligare öka mängden skadliga ämnen från ammunition och motmedel i Vättern går emot miljömålen.

Ett annat hot mot Vätterns vattenkvalitet är den planerade gruvan vid Norra Kärr, Gränna. Om ett enormt dagbrott öppnas bara ett par km från sjön i ett vattenrikt område, riskerar tungmetaller och andra gifter att läcka ut i Vättern. Det är också stor risk för översvämning och dammbrott vid kraftig nederbörd, vilket spås bli allt vanligare i klimatförändringarnas spår.

Ett tredje hot är de planer som finns på utvinning av fossilgas i Motalabukten.

Dessa sammantagna hot gör att skyddet av Vättern måste stå över andra samhällsintressen, och skyddet av Vättern bör göras till överordnat riksintresse.

 

 

Emma Hult (MP)

 

Jonas Eriksson (MP)

Emma Nohrén (MP)

Stina Bergström (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)