Växa-stöd - även för enkla bolag

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett utvidgat växa-stöd så att det även omfattar enkla bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 januari 2017 infördes ett tillfälligt växa-stöd för enskilda näringsidkare som anställer en första person. Det tillfälliga växa-stödet innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016 bara ska betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på ersättningen till den anställde under de 12 första månaderna. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller t.o.m. den 31 december 2021.

Kretsen som omfattas av möjligheten att erhålla växa-stöd utökades den 1 januari 2018. Även aktiebolag och handelsbolag med högst två delägare kan under vissa premisser erhålla växa-stöd. I samband med utvidgningen uttalas särskilt att enkla bolag inte omfattas av definitionen enmansföretag och därmed inte heller omfattas av reglerna om växa-stöd.

Ett enkelt bolag föreligger när två personer kommit överens om att driva närings-verksamhet tillsammans. Ett vanligt förekommande fall av enkla bolag är när två ägare av en näringsfastighet driver verksamheten tillsammans, exempelvis två makar eller två syskon. Precis som vid handelsbolag är det alltså fråga om två bolagsmän som beslutat sig för att driva verksamheten tillsammans, med den enda egentliga skillnaden att någon registrering av ett handelsbolag inte har skett. Att enkla bolag, till skillnad från aktiebolag och handelsbolag, inte omfattas av växa-stöd innebär en ovälkommen diskriminering av en verksamhetsform som framförallt är vanligt förekommande på landsbygden.

Det är därför motiverat att reglerna om växa-stöd ändras så att det även omfattar enkla bolag.

 

 

 

Per Åsling (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)