Växtskyddsrådets förslag

Motion 2016/17:1563 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de förslag som växtskyddsrådet har framfört i sina årsrapporter (2015:05 samt 2016:09) och som framgår av motionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Växtskyddsrådet har i sin årsrapport (2015:05) framfört ett antal gemensamma ståndpunkter till regeringen. Däribland

  • behovet av harmonisering mellan länderna vid godkännande av växtskyddsmedel inom norra zonen och i vissa fall hela EU
  • betydelsen av att hitta långsiktiga och rimliga lösningar för prövning och godkännande av allmänkemikalier och låggiftiga ämnen som växtskyddsmedel
  • betydelsen av samordning mellan myndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket vid utformandet av vägledningar för prövning och tillsyn vid användningen av växtskyddsmedel, främst kopplat till skyddet av vatten
  • behovet av bredare analyser där såväl företags- och samhällsekonomiska som miljö- och hälsomässiga konsekvenser tas fram. Detta som en komplettering till förslagen i den så kallade Konkurrenskraftsutredningen.

I sin senaste årsrapport (2016:9) tillkommer flera aspekter såsom

  • undvika beslut om förbud eller villkorsändringar mitt under säsong i framtiden och att det är viktigt att det finns rimliga utfasningstider
  • betydelsen av forskning och utveckling inom växtskyddsområdet för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.

Dessa är alla intressanta, relevanta och högaktuella förslag som riksdag och regering snarast borde ta ad notam.

Syftet med Växtskyddsrådet är att myndigheter och olika organisationer ska kunna ta ett helhetsgrepp på frågor som rör svenskt växtskydd och att detta ska kunna diskuteras ur ett perspektiv som skapar ömsesidig förståelse för olika särintressen så att såväl miljöns som produktionens behov kan värderas. Detta är en klok strategi som regeringen bör stötta och agera utifrån. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)