Verka för FN-ledd folkomröstning i olika delar av Kurdistan

Motion 2013/14:U280 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka internationellt för att få till stånd en FN-ledd folkomröstning i de olika delarna av Kurdistan.

Motivering

Kurdistans folk ska ha samma rätt som alla andra folk i världen att bestämma över sin egen framtid. Denna rätt regleras i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna från 1966. I paragraf 1 uttrycks denna rätt mycket tydligt: ”Alla folk har rätt till självbestämmande.”

Självbestämmanderätten har dessutom uttryckts i tre resolutioner antagna av FN:s generalförsamling:

  • 1960 års deklaration om självständighet för kolonierna och deras folk.

  • 1960 års resolution 1541 (XV).

  • Deklarationen om vänlig samverkan mellan stater (1970).

Rätten till självbestämmande har flera gånger bekräftats av Internationella domstolen och kom till uttryck i slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (CSCE) i Helsingfors 1975. År 1990 uttrycktes självbestämmanderätten i CSCE:s förklaring i Paris om det nya Europa, och 1993 i FN:s deklaration och handlingsprogram som världskonferensen om mänskliga rättigheter antog i Wien. Där beskrivs rätten till självbestämmande som den mest centrala av alla mänskliga rättigheter. Den betraktas som en förutsättning för förverkligandet av övriga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Trots den ovannämnda konventionen och de ovannämnda resolutionerna förnekas Kurdistans folk de mest elementära rättigheterna. I dagens Turkiet där en stor del av Kurdistan ligger har staten under nästan hundra års tid förnekat existensen av kurder. Inga nationella, politiska eller kulturella rättigheter har kurderna haft här. I dagens Iran där en del av Kurdistan ligger är förtrycket enormt mot kurderna. Exempelvis förnekas kurderna att läsa på sitt eget språk. I dagens Syrien har den nuvarande regimen som har haft makten i 4 decennier sett många av kurderna i Syrien som ”utlänningar”, utlänningar utan några som helst rättigheter. I dagens Irak där en annan del av Kurdistan ligger har regim efter regim förvägrat kurderna deras nationella och demokratiska rättigheter. Sedan Saddam Husseins fall, 2003, har irakiska Kurdistan haft en federativ status som erkänns i den irakiska konstitutionen.

I många länder försonas de folk som har splittrats. Det är hög tid för att även Kurdistans folk ska kunna ha möjlighet till att kunna leva förenade i ett land och en demokratisk stat.

Med anledning av detta menar vi att det är viktigt att vår regering arbetar aktivt internationellt för att få till stånd en FN-ledd folkomröstning i de olika delarna av Kurdistan i syfte att utröna vad Kurdistans folk vill; vill de leva inom respektive lands gränser eller vill de bygga sig en statsbildning?

Stockholm den 3 oktober 2013

Jabar Amin (MP)

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)