med anledning av skr. 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013

Motion 2013/14:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans fortsatta verksamhet.

Motivering

Europarådets verksamhet har under perioden bl.a. berört ett utökat arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) är inrättad av Europarådet och denna organisation släppte under året en rapport om situationen i Sverige. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till ett generellt arbete mot rasism, men tyvärr blir användningen av begreppet alltför ofta politiserat och används för att misstänkliggöra också legitim kritik mot politiska missförhållanden inom migrationspolitiken. Tyvärr har också ECRI fallit i denna fälla eftersom ett av avsnitten i den aktuella rapporten uttryckligen beklagar det problematiska med att partiet Sverigedemokraterna har nått sådana framgångar vid de allmänna valen 2010. Det förefaller dessutom som om ECRI i sin rapport beklagar att det inte var möjligt att väcka enskilt åtal mot Jimmie Åkesson efter att denne skrev en debattartikel som var kritisk mot extrema yttringar inom islam under hösten 2009. Det är också tydligt i rapporten att de rekommendationer som ECRI utfärdar på olika håll i rapporten just syftar till att begränsa inflytande för främlingsfientliga och islamofobiska partier med vilket tyvärr avses även Sverigedemokraterna. ECRI beklagar också att det inte finns möjlighet att upplösa partier och organisationer som befrämjar rasism, vilket (givet hur begreppet används i den här rapporten) nog tyvärr får anses innefatta Sverigedemokraterna. ECRI bör ägna sig åt att bekämpa verklig rasism och främlingsfientlighet generellt i stället för att komma med grundlösa anklagelser och etiketter på ett folkvalt demokratiskt parti i Sveriges riksdag som i framtiden kan komma att också vara representerat i Europarådets parlamentariska församling.

Det kan inte vara rimligt att Europarådet initierar en organisation som på obefintliga grunder framför önskemålet att svenska politiska partier ska kunna upplösas och deras partiledare åtalas. Det är uppenbart oförsvarligt. Regeringen bör i ministerkommittén arbeta för att Europarådet korrigerar ECRI:s verksamhet till att bekämpa verklig rasism i stället för att på detta sätt inverka menligt på av svenska folket valda representanter. Detta bör riksdagen ge till känna.

Stockholm den 1 oktober 2013

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02 Bordläggning: 2013-10-15 Hänvisning: 2013-10-16
Yrkanden (1)