Videovåld och pornografi

Motion 1998/99:K224 av Margareta Viklund (kd)

av Margareta Viklund (kd)
Pojkars förebilder
Det som medierna förmedlar har stor betydelse för bl.a. de
ungas verklighets- och rättsuppfattning. Pojkar riskerar att
hämta sina förebilder från mediernas mer eller mindre
snedvridna mansroller, där mannen ofta är den oövervinnlige
hjälten och erövraren. Om pojkarna i sin vardag dessutom
saknar vuxna män som de vill eller kan identifiera sig med
blir de än mer hänvisade till mediernas mansbild. Hur
mycket det påverkar pojkarna och deras
verklighetsuppfattning kan man ana, men också se och höra i
det som sker, t.ex. våld och mobbning i skolor. De unga
pojkarna som ser våld på video förstår ofta inte hur skör
människan egentligen är.
Inte minst på fängelser finns unga pojkar som kan vittna om ett fullkomligt
osannolikt intag av våldsvideo före de grova våldsbrott för vilka de avtjänar
mångåriga fängelsestraff. Våldet på film och video har en mycket stark
påverkan på människors beteende. Personer som genom medierna utsatts för
våldsscener har inspirerats till att utföra brott.
Flickors självkänsla
Flickornas identitetsutveckling gynnas inte heller av den
kvinnobild medierna förmedlar. Att i otaliga filmer och på
video få se kvinnor och flickor utsättas för förtryck och
förnedring, ibland t.o.m. med ockulta inslag, är hotfullt och
förnedrande för en ung flicka och/eller ett barn. Den
förmedlade negativa bilden ger ett budskap till henne om att
hon är inte så mycket värd och kan leda till att hon medvetet
eller omedvetet utsätter sig för olika sorters förtryck.
Pornografi
Pornografin är en miljardindustri. Enbart i USA omsätter den
mer än skiv- och filmindustrin sammanlagt. Den framställer
kvinnor och flickor som föremål och slavar till männen.
Pornografi i olika sammanhang och former medverkar till
det kvinnoförtryck som trots allt finns i vårt samhälle och är
ett hot mot säkerheten för framför allt flickan/kvinnan.
Pornografin består bland annat av filmade och fotograferade våldtäkter,
övergrepp på och misshandel av de kvinnor och flickor som utnyttjas inom
porrindustrin. Den uppmuntrar till våldtäkt, incest, misshandel, tortyr och
mord på kvinnor och flickor. Den framställer sexuellt våld mot kvinnor som
underhållning. Den påstår att kvinnor njuter av våldtäkt och misshandel.
Det har också visat sig att i pornografin kan misshandlare och våldtäkts-
män finna bruksanvisning för övergrepp.
Kartläggning av
pornografins och
våldsvideons effekter
Även om det idag finns en hel del kunskap om våldsvideons
negativa effekter behöver dessa negativa effekter kartläggas,
belysas, granskas och diskuteras. Det behövs en strategi för
en begränsning av de negativa effekterna av videovåldet och
massmediernas påverkan av könsuppfattning och
normbildning. Att på film eller video utsätta människor för
olika typer av grymheter och övergrepp strider mot principen
om ett okränkbart människovärde och varje människas unika
värde.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av en
utredning för att få fram en strategi för att minska videovåldets negativa
effekter och massmediernas påverkan på könsuppfattning och normbildning
samt om varför män köper kvinnoförnedrande pornografi.

Stockholm den 21 oktober 1998
Margareta Viklund (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)