Vidgad förskrivningsrätt för tandläkare

Motion 2007/08:So304 av Laila Bjurling (s)

av Laila Bjurling (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vidgad förskrivningsrätt för tandläkare.

Motivering

För att uppnå de av riksdagen uppställda folkhälsomålen om minskat bruk av tobak krävs kraftfulla insatser på många områden, inte minst inom hälso- och sjukvården.

Tandvården spelar här en stor roll eftersom en mycket stor del av befolkningen kommer på regelbundna besök till sin tandläkare. Det finns en lång tradition av tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar inom tandvården. På senare tid har det även blivit allt vanligare att tandvården arbetar med tobaksavvänjning för vuxna patienter.

Flera landsting har gett tandvården möjlighet att arbeta med tobaksavvänjning under samma ekonomiska villkor som primärvården. Idag är det inget som hindrar att tandläkarmottagningar tillhandahåller nikotinläkemedel, till exempel tuggummin.

Jag anser att tandvårdens uppgifter på området ska vidgas på så sätt att tandläkare får rätt att skriva ut receptbelagda preparat för tobaksavvänjning. Det finns idag flera sådana preparat och det kommer troligen flera efter hand.

Detta skulle innebära ytterligare ett steg framåt i arbetet med tobaksavvänjning och därmed bidra till att uppnå fokhälsomålen på området.

Stockholm den 21 september 2007

Laila Bjurling (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)