Vikten av satsningar på västsvensk infrastruktur

Motion 2008/09:T475 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m)

av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av satsningar på den västsvenska infrastrukturen.

Motivering

En infrastruktur i ständig förbättring är av största vikt för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Västsverige har historiskt fått mycket mindre infrastrukturinvesteringar än sin andel av Sveriges BNP. Därför är det mycket välkommet och välmotiverat att regeringen i både sin budgetproposition 2009 och sin infrastrukturproposition äntligen ger förslag på angelägna närtidssatsningar i Västsverige.

Av den svenska industrins totala investeringar 2003–2005 gjordes mer än en fjärdedel i Västra Götaland. Detta är mer än Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län tillsammans. Det är värt att i sammanhanget också påpeka att det är via Göteborgs hamn som cirka 65 procent av landets containrar skeppas. Göteborgs hamn, Nordens största, svarar också för cirka en fjärdedel av allt gods som transporteras. Den västsvenska infrastrukturen är därför av största vikt för Sveriges framtida ekonomi.

Redan i dag är regionala företrädare i hög grad involverade i planarbetet, vilket är positivt, och framgent är det angeläget att än mer ansvar för prioriteringarna i infrastrukturen delegeras till regionen.

Naturligtvis innebär infrastruktursatsningar stora kostnader. Samtidigt har behoven sprungit i väg under föregående regeringar, då alltför lite hänt på infrastrukturområdet – detta samtidigt som påfrestningarna för den befintliga infrastrukturen ständigt har ökat. Därför är det mycket bra att regeringen i sitt förslag till infrastrukturproposition tar upp förslaget till alternativa finansieringsformer.

Vi förutsätter att de objekt som redan är prioriterade i befintliga infrastrukturplaner genomförs snarast. Närtidssatsningen som presenterades i statsbudgeten för år 2009 innebär viktiga satsningar på riksväg 45 i Götaälvdalen, riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn samt Partihallsförbindelsen i Göteborg. Därutöver är det av största vikt att man från regeringens sida överväger följande projekt: hamnbanan i Göteborg, västlänken, fyrfältsväg E 20 Vara–Laxå, Ulricehamn–Jönköping samt koppling E 20–riksväg 40 mot Landvetters flygplats. Arbetet med att bygga klart E 6 genom Bohuslän är också mycket angeläget. Dessa projekt är alla viktiga som en del i att Västsverige även i framtiden kan vara en kraftfull tillväxtmotor för svensk ekonomi.

Stockholm den 6 oktober 2008

Lars-Arne Staxäng (m)

Inger René (m)

Kent Olsson (m)

Maria Plass (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)