Vildförtöjda båtar

Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)

av Dag Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att hantera problemet med vildförtöjda båtar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskarna är ett båtägande och båtälskande folk. Man uppskattar att det finns ungefär 850000 fritidsbåtar i vårt land. Många människor äger en fritidsbåt eller nyttjar en fritidsbåt när vårt klimat så tillåter. Att båtlivet är så pass livskraftigt i Sverige är inte så underligt. Vår långa kuststräcka, våra skärgårdar och mängden av farbara sjöar och floder gör det enkelt för de flesta att nå vatten. Båtlivet skänker glädje och naturupplevelser åt många.

Men det omfattande båtlivet medför också utmaningar. Det omfattande båtlivet som skänker så många människor glädje medför också stora miljöpåfrestningar. En av de mer påträngande är att många fartyg börjar bli gamla och slitna. 30% av alla båtar är byggda före 1980. I dagsläget så beräknas 65000 fritidsbåtar inte vara i sjödugligt skick och ungefär 2000 fritidsbåtar är övergivna. Mycket talar för att antalet icke sjödugliga och övergivna fartyg ökar kraftigt.

Larmrapporter från olika håll i vårt land berättar om övergivna fartyg som förfular stränder och som utgör uppenbara miljörisker i några av våra mest känsliga och uppskattade naturområden. I storstadsområdenas hamnområden har dessutom övergivna fartyg dessutom ofta medfört medföljande förslumning, kriminalitet och drogförsäljning.

För de kommuner eller markägare som har hantera situationen med övergivna fartyg så har den gällande lagstiftningen visat sig medföra avsevärda problem. Det är svårt för att inte säga omöjligt att hitta ägare till övergivna fartyg.

Det är en omständlig process. Innan kommun/markägare kan flytta ett övergivet fartyg så måste man vidta åtgärder för att söka efter ägaren för att undvika att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Den processen kan ta flera år.

I regel slutar det med att kommun/markägare får ombesörja borttransport, skrotning och sanering.

I mitt tycke så är det växande problemet med övergivna, vildförtöjda fartyg ett starkt skäl till att Sverige borde införa ett båtregister. Båttillverkarna borde ha ett producentansvar och man borde överväga att införa en skrotningspremie.

Dag Larsson (S)

Thomas Hammarberg (S)

Sultan Kayhan (S)

Teres Lindberg (S)

Lawen Redar (S)

Annika Strandhäll (S)

Mattias Vepsä (S)

Anders Österberg (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)