Vildsvinsstammen

Motion 2008/09:MJ353 av Krister Örnfjäder och Désirée Liljevall (s)

av Krister Örnfjäder och Désirée Liljevall (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en förvaltningsplan för vildsvinsstammen.

Motivering

Vildsvinsstammen har ökat i det närmaste explosionsartat de senaste åren. Idag finns cirka 60 000 vildsvin i landet från Dalälven och söderut.

Under 2007 inträffade cirka 1 500 trafikolyckor med vildsvin inblandade, en ökning med 56 procent jämfört med året innan. Vildsvinen orsakar också stora skador i jord- och skogsbruket. Men även villaägare och golfbanor drab­bas av skador som vildsvinen orsakar. Skadorna på träd och grödor orsakade av vildsvin är på flera håll oacceptabelt stora och ökar hela tiden.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag kommit med förslag om den framtida förvaltningen av vildsvin . Naturvårdsverket anser att förvaltning av vildsvin kräver mer organiserat samarbete mellan berörda intressenter och ur förvaltningssynpunkt över större geografiskt område än övriga klövviltarter i Sverige för att förebygga och balansera de skador vildsvin orsakar. Ökat samarbete behövs också för att minska konflikterna mellan jägarnas intressen och jordbruksarrendatorernas intresse att kraftigt begränsa vildsvinens skador i jordbruket samt för att minska antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade.

Problemen uppstår bland annat då arrendatorer saknar jakträtt på den arrenderade marken, och då jägarna utfodrar vildsvinen men inte skjuter tillräckligt många vildsvin. Markägaren kan inte lösa problemet på egen hand. Därför är samverkan så viktig.

Naturvårdsverkets rapport innehåller också förslag om hur vildsvinsstammen ska begränsas genom ett högre jakttryck på yngre hondjur för att bromsa tillväxttakten. Verket föreslår också att planerad åtling och utfordring av vildsvin ska ske på platser som ligger på behörigt avstånd från odlingsmark.

Om bara några år beräknas vildsvinsstammen vara dubbelt så stor. Därför bör regeringen presentera en förvaltningsplan för vildsvinsstammen som bygger på Naturvårdsverkets samverkansförslag. Förvaltningsplanen bör också innehålla förslag om hur vildsvinsstammen kan begränsas via jakt.

Stockholm den 2 oktober 2008

Krister Örnfjäder (s)

Désirée Liljevall (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)