Villkoren för den svenska bryggerinäringen

Motion 2005/06:Sk284 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att skapa rättvisa villkor för den svenska bryggerinäringen.

Motivering

Systembolaget har under senare år kraftigt begränsat sitt sortiment av bl.a. öl. Detta beslut slår mycket hårt mot många små svenska ölbryggerier. Nyordningen innebär i praktiken att Systembolaget skapar förutsättningar för ett oligopol bestående av de stora bryggeriföretagen. Små och nystartade bryggerier har mycket svårt för, eller ingen möjlighet alls, att få in sina produkter i Systembolagets begränsade sortiment. Därmed ges dessa bryggerier ingen möjlighet att utvecklas och växa. Småbryggerierna får därmed mycket svårt att utveckla sin verksamhet och riskerar i värsta fall att slås ut, vilket betyder att jobb försvinner. Dessutom begränsas valmöjligheterna för Systembolagets kunder.

I dagens situation, där Systembolaget har monopol på detaljhandel med alkoholdrycker, är detta helt oacceptabelt. Inte minst den omfattande muthärvan inom Systembolaget visar hur lätt verksamheten kan manipuleras och konkurrensen snedvridas. Problemet kan lösas genom att Systembolagets monopol avskaffas eller mildras genom att Systembolaget ges direktiv om att riva upp beslutet om att begränsa ölsortimentet eller genom att åtminstone tillåta bryggerierna att få sälja de egna produkterna i anslutning till bryggeriet, s.k. gårdsförsäljning. Oavsett vilken av åtgärderna som vidtas är det viktigt att steg tas mot rättvisa villkor för de svenska småbryggerierna. Utöver Systembolagets kraftiga försämringar för bryggerinäringen innebär den extremt höga ölskatten att de svenska bryggerierna har svårt att konkurrera med den i dag omfattande privatimporten av öl. Därför är det viktigt att en sänkning av ölskatten snarast genomförs.

Stockholm den 26 september 2005

Gunnar Axén (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)